Openbare besluitenlijst 21 mei 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: de heer C.L. Jonkers, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


Afwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer W. van Wikselaar, wethouder


B&W vergaderdatum: 21 mei 2024

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

A.P.M. van de Poll

Startnotitie Mantelzorgbeleid

Het college besluit de Startnotitie Mantelzorgbeleid vast te stellen en de gemeenteraad daarover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

2.

C. van Dalen

Deelname Groene Hart Pas

Het college besluit:

1. In te stemmen met de deelname van gemeente Montfoort aan de Groene Hart Pas die gezamenlijk wordt ontwikkeld met gemeenten Woerden, Oudewater, Bodegraven Reeuwijk en De Ronde Venen;

2. Vast te stellen dat gemeente Montfoort de Groene Hart Pas vooralsnog ziet als een uitvoeringsinstrument voor minimavoorzieningen. Montfoort stelt de pas de eerste twee jaar alleen ter beschikking aan inwoners met een minimumuitkering;

3. In te stemmen met de businesscase; de begrote éénmalige kosten en de begrote uitvoeringskosten;

4. Te besluiten de (resterende) éénmalige kosten (13.700,=) te dekken uit het budget voorliggende voorzieningen jeugd;

5. In te stemmen met de concept Dienstverleningsovereenkomst en wethouder Van Dalen volmacht te verlenen de definitieve Dienstverleningsovereenkomst namens gemeente Montfoort te ondertekenen.

3.

C.L. Jonkers

Besluit op Woo-verzoek ihkv sportpark Rapijnen

Het college besluit tot gedeeltelijke openbaarmaking van de gevraagde documenten en tot het vaststellen van de reactie op een informatieverzoek.


4.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Gedragscode ChatGPT en SocialMedia

Het college besluit de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief over de richtlijnen van de gemeente Montfoort bij het gebruik van ChatGPT.

5.*

C. van Dalen

G. van Damstraat 83 A, B en C te Montfoort

Het college besluit:

1. In te stemmen om medio 2024 met Yellow Bellies een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan op de G. van Damstraat 83 A Montfoort tot en met 31 december 2025;

2. In te stemmen om op de G. van Damstraat 83A, de tijdelijke bewoning (antikraak) op te schorten en voor 83 B en 83 C tijdelijke bewoning (antikraak) voort te zetten totdat duidelijk wordt wanneer het pand gesloopt gaat worden;

3. In te stemmen om de garantie van de kwaaitaalvloer van het pand op de G. van Damstraat 83 A, B en C met drie jaar te verlengen en de kosten door te belasten aan Yellow Bellies;

4. De financiële gevolgen te verwerken in de najaarsrapportage 2024 en begroting 2025;

5. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.


6.*

C.L. Jonkers

Locatie G. van Damstraat

Het college besluit in te stemmen met:

1. De projectupdate over locatie Van Damstraat;

2. Het raadsvoorstel om de raad voor te stellen het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor de planontwikkeling van projectlocatie G. van Damstraat en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;

3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief over de locatie Van Damstraat.


7.*

C. van Dalen

Raadsinformatiebrief intentie fusie bibliotheken HGH en AVV.

Het college besluit de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de voorgenomen fusie tussen de bibliotheken Het Groene Hart (HGH) en Angstel, Vecht en Venen (AVV)

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2