Openbare besluitenlijst 7 mei 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 7 mei 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Raadsinformatiebrief Spreidingswet

Het college besluit de raad een update te geven over de opgave volgens de Spreidingswet voor gemeente Montfoort door middel van een raadsinformatiebrief.


2.*

C. van Dalen

Jaarverantwoording kinderopvang 2023

Het college besluit:

1. De Jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast te stellen;

2. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief;

3. De verantwoording toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs;

4. In te stemmen met de publicatie van relevante gegevens door de Inspectie van het Onderwijs.


3.*

C. van Dalen

(ontwerp)Begroting 2025 GGDrU

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen de (ontwerp)Begroting 2025 van de GGDrU en ze hierover te informeren middels een uitgaande brief.


4.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Jaarverslag 2023 Platform De Utrechtse Waarden

Het college besluit de raad via een raadsinformatiebrief kennis te laten nemen van het jaarverslag 2023 van het Platform De Utrechtse Waarden.


5.

C. van Dalen

Aanvraag incidentele subsidie jubileum Circle Percussion en Jaccu

Het college besluit een incidentele subsidie toe te kennen van € 1.000,- aan Circle Percussion en uitvoeringspartner Jaccu voor een evenement ter viering van het 50-jarig bestaan.


6.*

W. van Wikselaar

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 BSR

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024 BSR en geen zienswijze in te dienen;

2. Het dagelijks bestuur van de BSR middels een uitgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

7.*

W. van Wikselaar

Pilot Stikstof Montfoort

Het college besluit de raad voor te stellen de pilot stikstof ten behoeve van helpen PAS-melders uit te voeren in de gemeente Montfoort en hier éénmalig een bedrag van € 55.000 voor beschikbaar te stellen. Gemeente Montfoort is opdrachtgever voor externe partijen. Financiering is 100% voor rekening van de provincie Utrecht.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2