Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan regelt de gemeente welke bestemmingen er voor een bepaald gebied gelden, zoals wonen, groen, bedrijf of verkeer.

In het bestemmingsplan regelt de gemeente welke bestemmingen er in een gebied gelden, zoals wonen, groen, bedrijf en verkeer. Aan deze bestemmingen koppelt de gemeente bouw- en gebruiksregels. Op basis van de regels kunnen de vergunningen verleend worden die nodig zijn bij veranderingen of bouwplannen. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting (uitleg van het plan), de planregels en een verbeelding (plankaart). Op de verbeelding kunt u zien welke bestemmingen er gelden voor uw perceel en de percelen in uw omgeving.

Bestemmingsplannen inzien

Alle bestemmingsplannen, ook degene die nog in procedure zijn, zijn te vinden op de website Ruimtelijke Plannen.

Hoe ontstaat een bestemmingsplan?
  1. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan onderzoekt de gemeente de meningen van de inwoners en andere belanghebbenden (inspraak).
  2. Na het verwerken van deze reacties, stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Iedereen kan bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Dit noemen we  zienswijzen.
  4. Binnen 12 weken, na ter inzage legging, neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan.
  5. Als er geen aanpassingen meer zijn voor het bestemmingsplan maakt de gemeente dit besluit binnen 2 weken bekend. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan met aanpassingen heeft vastgesteld,  wordt het besluit binnen 6 weken bekend gemaakt.
  6. Als de gemeenteraad een bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt dit gepubliceerd. Als u eerder een zienswijze ingediend hebt, kunt u nu beroep instellen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen ongeveer 12 maanden doet de Afdeling bestuursrechtspraak  uitspraak.
  7. Kent de Raad van State deze voorlopige voorziening toe,  dan gaat het nieuwe bestemmingsplan nog niet in. Er moet dan eerst een beslissing worden genomen over het beroep dat is ingediend.
Vragen? 

Heeft u vragen over de bestemming of het huidige gebruik van uw grond of gebouw? Neem dan contact op met de gemeente via bouw@montfoort.nl.