Bestemmingsplan aanpassen

Wilt u iets veranderen of bouwen dat niet binnen de regels van het bestemmingsplan past? Ga dan in overleg met de gemeente.

De gemeente legt voor elk gebied en elk stuk grond een bestemming in het bestemmingsplan vast. Daarmee bepaalt zij hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan gebruikt mogen worden. Wilt u iets veranderen of bouwen, dan kunt u via de website Ruimtelijke Plannen kijken of dit mag op dit stuk grond. Past uw plan niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Bij kleine veranderingen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Bij grotere wijzigingen is het vaak nodig om een aanpassing van het bestemmingsplan aan te vragen.

Als u de stappen van 'een plan indienen bij de gemeente' doorloopt, leest u hoe u een plan indient bij de gemeente en wat u hiervoor nodig heeft.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet heeft als concreet gevolg dat er niet meer met bestemmingsplannen wordt gewerkt, maar met een omgevingsplan. Omdat de ingangsdatum nadert, en het in behandeling nemen van een bestemmingsplan meestal een aantal maanden in beslag neemt, is het wat betreft doorlooptijd niet meer mogelijk om nu nog een nieuwe bestemmingsplanwijziging in behandeling te nemen en de hele procedure voor 1 januari 2024 afgerond te hebben. We kunnen dus geen nieuwe verzoeken om bestemmingsplanwijzigingen meer in behandeling nemen.

Heeft u het voornemen om op korte termijn een bestemmingsplanwijziging, of zoals dit vanaf 1 januari aanstaande genoemd wordt, een wijziging van het omgevingsplan, aan te vragen? Dan kunt u het beste met uw adviseur of architect overleggen over de mogelijkheden om dit vanaf 1 januari aanstaande onder de Omgevingswet te laten vallen. De gemeente zal vanaf 1 januari 2024 uw aanvragen in behandeling nemen, volgens de nieuwe Omgevingswet. Hier voorafgaand kunt u nog altijd een principeverzoek indienen, ook vóór 1 januari 2024.

Termijn

Er is geen behandeltermijn verbonden aan de voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging.

Zienswijze, bezwaar en beroep

De gemeente legt eerst een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Binnen 6 weken nadat dit ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd, kan iedereen zijn of haar mening hierover geven. Dit noemen we een zienswijze. In uw zienswijze legt u uit waarom u het niet eens bent met het ontwerp bestemmingsplan.

Nadat er een definitief besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechter op het gebied van het omgevingsrecht. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die in beroep gaan. U kunt ook zelf in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

Kosten

De kosten voor de omgevingsvergunning staan in onze Legesverordening.

Vragen?

Heeft u vragen over het wijzigen van het bestemmingsplan of het huidige gebruik en de bestemming van uw stuk grond of gebouw? Neem dan contact op met de gemeente via bouw@montfoort.nl.