Woo-verzoek indienen

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over een bestuurlijk onderwerp die (nog) niet openbaar is? Dien dan bij de gemeente een Woo-verzoek (Wet open overheid) in. U kunt verzoeken om bestaande documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.

Indienen Woo-verzoek

Hoe werkt het?

U kunt uw Woo-verzoek op twee manieren indienen:

 • Per post:richt uw verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG, Montfoort. U kunt de brief ook afgeven in het Huis van Montfoort.
 • Digitaal: vul het digitale formulier in.

We verzoeken u om uw Woo-verzoek digitaal of per post te doen. Is dit voor u niet mogelijk, dan kunt u uw verzoek eventueel mondeling indienen.

Let op! Vanaf 1 mei 2022 kunt u voor het digitaal indienen van Woo-verzoeken alleen het formulier gebruiken dat hierboven staat. Woo-verzoeken die vanaf 1 mei 2022 via een andere digitale weg binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden

In uw verzoek vermeldt u de volgende zaken:

 • Het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het Woo-verzoek. De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
 • De periode waarover het gaat.
 • Om welke of wat voor soort documenten het gaat. De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op papier, film, foto, tape of een computerbestand. De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
 • Uw contactgegevens.
Weigering Woo-verzoek

De gemeente kan een Woo-verzoek (gedeeltelijk) weigeren. Bijvoorbeeld:

 • Bij informatie die gaat over de staatsveiligheid.
 • Bij bedrijfs- of fabricagegevens van bedrijven die vertrouwelijk zijn meegedeeld.
 • Bij informatie over financiële belangen van de gemeente.
 • Wanneer er benadeling van de betrokken personen of derden zou ontstaan.
 • Wanneer het belang van het openbaar maken van de gegevens niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.