Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring gemeente Montfoort

Verwerking persoonsgegevens

De gemeente Montfoort verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen voor de uitvoering van wettelijke of publiekrechtelijke taken. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens, (omdat u gebruik maakt van één van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.) in het kader van onze dienstverlening of na verkregen toestemming. Welke persoonsgegevens de gemeente precies verwerkt, hangt af van het doel en de taak van de gemeente.

De gemeente:

 • gebruikt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel;
 • verwerkt alleen de persoonsgegevens die voor het doel noodzakelijk zijn;
 • verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier;
 • zorgt er voor dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden aangepast;
 • bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is;
 • treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens die zij onder zich heeft tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO).

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens. De Functionaris voor Gegevensbescherming van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels over privacy.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

In principe deelt de gemeente persoonsgegevens niet met derden. Het komt voor dat wij het verwerken van (persoons)gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over onder andere het gebruik, de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens. Deze afspraken leggen wij met de externe partij schriftelijk vast in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Verwerkingsregister

De gemeente Montfoort heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, vastgelegd in een verwerkingsregister. In het verwerkingsregister beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Ook staat in het register of deze gegevens gedeeld worden met andere partijen en hoe lang de gegevens bewaard worden. Wilt u dit register inzien, stuur ons dan een verzoek via het contactformulier.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Om die reden gaat de gemeente zorgvuldig én vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo verstrekken wij uw persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden, tenzij de wet anders bepaalt. Over hoe om te gaan met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels. Deze staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Wij gebruiken persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Uw rechten

Als betrokkene heb je een aantal rechten waarmee je onder andere het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Deze rechten zijn:

 1. Recht op informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-informatie
 2. Recht op inzage (artikel 15 AVG): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-inzage
 3. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG, artikel 25): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-rectificatie
 4. Recht op gegevenswissing/ vergetelheid (artikel 17 AVG): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-vergetelheid
 5. Recht op bezwaar (artikel 21 AVG): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-van-bezwaar
 6. Recht op Overdraagbaarheid (artikel 20 AVG): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-dataportabiliteit
 7. Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 22 AVG): https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-menselijke-blik-bij-besluiten
 8. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-beperking-van-de-verwerking

U kunt met de link hieronder een verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering sturen naar de Privacy Officer van de gemeente Montfoort, via het digitale webformulier of via een balieverzoek (in het laatste geval geldt dat u zich moet kunnen legitimeren). De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Formulier verzoek tot inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens

Cookies

Wanneer je/u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen wij onder andere informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruiken wij nooit voor het identificeren van individuele personen. Verder gebruiken wij persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee iemand ze achterlaat. Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op een ingekomen formulier te reageren. Zie hiervoor ook onze cookie-melding bij het openen van de internetsite van de gemeente Montfoort.

Gemeentelijke privacybeleid en -reglement

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement.

Informatie/Klachten/Complimenten t.a.v. het gebruik van uw persoonsgegevens

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u een vraag, een klacht of een compliment over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met FG: Jan Baas  via privacy@montfoort.nl.

Verzoeken op grond van de AVG kunt u indienen bij de Privacy Officer, dit kan ook via het digitale webformulier of via een balieverzoek (in het laatste geval geldt dat u zich moet kunnen legitimeren). 

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/