Privacyverklaring WPG

Wpg

Verwerking van politiegegevens
Bij de uitvoering van boa-taken kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij hebben twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Zij houden toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij de uitvoering van deze taken worden persoonsgegevens verwerkt. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa politiegegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van openbare orde) dan is de Wpg van toepassing. In de wet staat hoe de gemeente met politiegegevens om moet gaan.

Doel en grondslag
Wij verwerken politiegegevens vanuit de Wpg voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als u een strafbaar feit heeft gepleegd;
 • Het opsporen van daders van strafbare feiten.

De grondslag waarop de boa’s uw politiegegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

 • De boa’s verwerken politiegegevens op grond van:
 • Wetboek van Strafvordering;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • Leerplichtwet
 • Participatiewet

Welke persoonsgegevens gebruiken onze boa’s?
Bij het aanzeggen van een proces-verbaal verzamelen wij contactgegevens , geboorteplaats en -datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, bsn-nummer, soort identiteitsbewijs en -nummer. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal voor zwartrijden en/of het treffen van een betalingsregeling.

Bewaartermijn
De gemeente Montfoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is conform de wettelijke bewaartermijn van de Wpg.

Worden mijn gegevens gedeeld?
Soms is het nodig dat de gemeente uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als u uw boete niet tijdig heeft betaald of aan het Openbaar Ministerie (OM). 

Wat zijn mijn rechten?
Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft de volgende rechten:

 • uitsluitsel te verkrijgen over of wij uw persoonsgegevens onder de Wpg van u gebruiken; 
 • de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van u verwerkt in te zien; 
 • onjuiste politiegegevens aan te laten passen naar juiste politiegegevens;
 • onvolledige politiegegevens aan te vullen, onder meer doormiddel van een aanvullende verklaring;
 • vernietiging van politiegegevens;
 • afscherming van politiegegevens.

Hoe kan ik een verzoek doen?
Verzoeken op grond van de Wpg kunt u indienen bij de Privacy Officer. Dit kan via het digitale webformulier of via een balieverzoek (in het laatste geval geldt dat u zich moet kunnen legitimeren). U ontvangt van ons bericht als er voldaan is aan uw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van uw gegevens.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als dit noodzakelijk en evenredig is als:

 • het verzoek een gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze politiegegevens gegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Heeft u een klacht of vraag t.a.v. de verwerking van uw gegevens?
De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG en de Wpg houdt. Heeft u een vraag of een klacht over de manier waarop de gemeente met uw politiegegevens omgaat? Neem dan contact op met FG: Jan Baas  via privacy@montfoort.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl