Planschade of nadeelcompensatie

Is de waarde van uw woning of stuk grond verminderd door een ruimtelijke ontwikkeling in uw directe omgeving. U kunt dan planschade of nadeelcompensatie aanvragen.

Nadeelcompensatie is de opvolger van planschade en gaat in bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Planschade kan ook nog aangevraagd worden over besluiten die eerder dan 1 januari 2024 genomen zijn.

Planschade aanvragen bij besluiten voor 1 januari 2024

De planschaderegeling blijft ook na 1 januari 2024 van toepassing op gemeentelijke besluiten over aangevraagde omgevingsvergunningen en aanpassingen van een bestemmingsplan die vóór 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht.

Planschade kan ontstaan door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Ook verleende omgevingsvergunningen of andere ruimtelijke ontwikkelingen kunnen planschade veroorzaken. Een voorbeeld kan zijn dat er in een bestemmingsplan wordt bepaald dat er nieuwe woningen komen op een stuk grasland. De waarde van omliggende woningen of bedrijven kan hierdoor verminderen. Wordt u benadeeld dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, van de gemeente een vergoeding krijgen voor deze schade.

Hoe werkt planschade aanvragen?

Vul het formulier planschade in en stuur dit formulier per post naar postbus 41, 3417 ZG Montfoort.

In de procedureverordening planschade leest u welke stappen doorlopen moeten worden door u en door de gemeente. Als de aanvraag compleet is, wijst het college en onafhankelijke adviseur of adviescommissie aan. Deze brengt een advies uit over uw aanvraag, waarin wordt geadviseerd welk deel van de schade voor eigen rekening is en welk bedrag voor de rekening van de gemeente is.

Dien uw verzoek om (tegemoetkoming in) planschade in binnen 5 jaar nadat de schade is ontstaan.

Nadeelcompensatie aanvragen bij besluiten vanaf 1 januari 2024

Op gemeentelijke besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen die vanaf 1 januari 2024 worden genomen onder de werking van de Omgevingswet is de regeling voor nadeelcompensatie van toepassing. De regeling nadeelcompensatie is de opvolger van de planschaderegeling en heeft onder meer betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning en aanpassingen van het omgevingsplan die na 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht.

Hoe werkt nadeelcompensatie aanvragen?

Verzoeken om nadeelcompensatie kunnen via een aanvraagformulier nadeelcompensatie gemeente Montfoort worden ingediend bij de gemeente. In de Verordening nadeelcompensatie 2024 leest u welke stappen doorlopen moeten worden door u en door de gemeente.