Flexwoningen

Informatie over flexwonen en mogelijke flexwoninglocaties.

De woningmarkt zit op slot en dit is voor alle woningzoekenden een probleem. Daarbij blijft de groep mensen die snel een woning nodig hebben groeien. De gemeente ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan de grote huisvestingsopgave. De gemeente wil dat doen door, naast permanente woningbouw, na te gaan of het mogelijk is versneld flexibele woningen te realiseren voor een periode van 10 tot 15 jaar. 

Voortgang (juli 2024)

De gemeenteraad heeft, in de raadsvergadering van 9 juli, groen licht gegeven voor het realiseren van flexwoningen. De gemeenteraad nam al eerder een positief besluit, maar stelde hierbij wel twee voorwaarden. Aan deze voorwaarden is volgens de gemeenteraad nu voldaan. Dit betekent, dat de gemeente door kan gaan met het ontwikkelen van flexwoningen in De Bleek. Het worden betaalbare huurwoningen. Nu het besluit genomen is, werken gemeente en Cazas Wonen, samen met andere partijen, het plan verder uit. Naar verwachting kunnen de flexwoningen er in 2025 staan.

De opgave

Al geruime tijd zet de gemeente zich in voor het vinden van oplossingen in de vorm van ruimte voor nieuwbouw en ruimte voor creatieve en nieuwe concepten. De Provincie heeft aangegeven medewerking te willen verlenen voor het bouwen van de eerste 200 woningen op de Bleek. Naar verwachting kan begin 2024 met de bouw worden gestart. Maar er is meer nodig. Gelijk aan iedere gemeente in Nederland wordt ook aan gemeente Montfoort gevraagd om:

 • de opvang van Oekraïeners voort te zetten
 • versneld en een groter aantal statushouders te huisvesten
 • zo mogelijk een oplossingen te bieden aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen en
 • crisisopvang te realiseren

Dit is een grote opgave en verantwoordelijkheid om hieraan passende invulling te geven en te doen wat we kunnen. Op 24 april heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten voor huisvesting van diverse doelgroepen in tijdelijke flexwoningen en de koppeling van nieuwkomers aan werk.  Bij de toewijzing van flexwoningen wordt daarbij uitgegaan van 50% jongeren en 50% statushouders. Op 12 september is in de commissievergadering gesproken over het voorstel om 'De Bleek fase 2' nader te onderzoeken als locatie voor flexwoningen. Op 25 september jl. heeft de gemeenteraad hierover besloten, dat de gemeente deze locatie nader kan onderzoeken voor het realiseren van flexwoningen. De gemeenteraad heeft het college gevraagd ook naar andere locaties te blijven kijken en deze te onderzoeken. 

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet ingegaan. Dit betekent dat gemeenen een wettelijke taak hebben om asielopvangmogelijkheden te regelen en asielzoekers op te nemen. Het doel is een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over provincies en gemeenten en voldoende opvangplekken. Door de nieuwe Spreidingswet krijgt gemeente Montfoort een taakstelling om 92 asielzoekers op te vangen. Dit staat los van de Oekraiense ontheemden die onze gemeente opvangt. Het staat ook los van de taakstelling om statushouders te huisvesten binnen onze gemeente. Wat de Spreidingswet betekent voor onze gemeente onderzoeken we de komende tijd. Rond de opvang van asielzoekers en Oekraieners werkt onze gemeente samen met andere gemeenten in de regio Utrecht.

Flexwoningen

Een flexwoning is een kleine woning die verplaatsbaar, stapelbaar of schakelbaar is en bedoeld voor mensen die snel huisvesting nodig hebben. Een flexwoning huur je tijdelijk. Met de bouw van flexibele tijdelijke woningen is het mogelijk om versneld, binnen 1,5 tot 2 jaar, woningzoekenden zoals Montfoortse jongeren en statushouders aan woonruimte te helpen. Het is een mogelijke oplossing om een deel van de druk van de woningmarkt te halen. 

Statushouders koppelen aan werk

Statushouders die in Montfoort komen wonen, wil de gemeente zoveel mogelijk direct koppelen aan werk. Daarvoor wil de gemeente een pilot starten en is daarvoor in gesprek met het Centraal Opvang Asielzoekers, Ferm Werk, Technohub, Montfoort Werkt en werkgevers in Montfoort.

Jongeren en wonen in onze gemeente

Jongeren in gemeente Montfoort willen graag in de gemeente blijven wonen. We willen jongeren informeren over woningbouwprojecten en de voortgang hiervan. We bekijken doorlopend mogelijkheden voor betaalbare woningen voor startende jongeren. In het huursegment zijn we ook bezig met het ontwikkelen van flexwoningen met woningruimten vanaf 30m2 voor een- of tweepersoonshuishoudens.

Op 1 november 2023 is de gemeente in gesprek gegaan met jongeren over wonen in gemeente Montfoort. We hebben een toelichting gegeven op lopende en geplande woningbouwprojecten en typen woningen in deze projecten. Ook flexwoningen vallen hieronder. In januari hebben we een online onderzoek gedaan onder jongeren over hun woonwensen. Op 15 februari 2024 is er een informatieavond georganiseerd voor jongeren en omwonenden over flexwoningen en De Bleek Fase 2 als mogelijke locatie.

De komende tijd zetten we de voortgang van woningbouwontwikkelingen, die ook interessant zijn voor jongeren, op de website.

De presentaties en het verslag van deze avond zijn hier te vinden:

Veelgestelde vragen
 1. Locatie De Bleek fase 2 lijkt  een kansrijke  locatie voor flexwoningen in Montfoort. Welke locaties zijn er nog meer onderzocht of in onderzoek?
  Er is bijvoorbeeld gekeken naar IJsselveld 20 en de Bovenkerkweg, achter de sporthal als locaties voor flexwoningen.
   
 2. Waarop beoordeelt de gemeente locaties voor flexwoningen?
  Bij de keuze voor een locatie kijken we naar:
 • grootte van de beschikbare ruimte
 • de omgeving en het aantal flexwoningen dat daar passend is
 • een locatie mag niet te afgelegen zijn
 • is de gemeente eigenaar van de grond of kan zij hierover afspraken maken?
 • zijn er andere toekomstplannen voor de locatie of niet?
 • locaties moeten op redelijke afstand van voorzieningen zijn
 • wat de mogelijkheden zijn om nutsvoorzieningen riolering, water en elektra aan te leggen
 • wat de mogelijkheden zijn voor de ontsluiting voor auto’s en fietsers
 • kosten voor koop of huur, geschikt maken voor flexwoningen, inrichten omgeving
 • de financiële haalbaarheid
 • de medewerking van de woningcorporatie

  ​​​​​​3. Wat is het verschil tussen permanente woningen en flexwoningen?
  Flexwoningen zijn -in principe- tijdelijke woningen die snel gerealiseerd kunnen worden en die verplaatsbaar zijn. Voor de kleinere flexwoningen in De Bleek fase 2 kiest de gemeente voor kwaliteit en uitstraling, die niet onderdoen voor permanente woningen. De gemeente anticipeert daarmee op de wens om deze flexwoningen langer te laten staan dan 10 of 15 jaar en ze straks mogelijk als reguliere woningen op te nemen in de tweede fase van uitbreidingsplan De Bleek.

  4. Hoe kan het dat flexwoningen sneller kunnen worden gebouwd dan permanente woningen? 
  Flexwoningen zijn tijdelijke woningen voor 10-15 jaar. Ze kunnen sneller worden gebouwd vanwege twee redenen. Allereerst hoeft er geen bestemmingsplanprocedure voor te worden doorlopen, waardoor de gemeente in relatief korte tijd een omgevingsvergunning kan verlenen. Daarnaast kunnen flexwoningen in een werkplaats grotendeels in elkaar worden gezet, waardoor ook de bouwtijd sterk wordt verkort.

  5. Kunnen flexwoningen op deze locatie ook versneld gebouwd worden als permanente woningen vooruitlopend op ontwikkeling van De Bleek fase 2?
  Nee, dat kan niet. Voor permanente woningen is een uitgebreide bestemmingsplanprocedure nodig. Voor flexwoningen geldt deze procedure niet, omdat het -in ieder geval in aanvang- tijdelijke woningen zijn.

  6. Wat zijn de volgende stappen?
  Na instemming van de gemeenteraad om locatie De Bleek fase 2 verder te onderzoeken voor het bouwen van flexwoningen, gaat de gemeente met diverse partijen in gesprek en nodigt belanghebbenden uit om mee te denken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ingebruikname van de grond, regels en procedures, architectuur, bouwkwaliteit, inpassing in De Bleek fase 2, aantallen flexwoningen en wie er kunnen wonen. Tijdens het uitwerken wordt duidelijk of deze locatie geschikt is voor flexwoningen. Zodra de resultaten van het verdere onderzoek bekend zijn wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad voor de definitieve besluitvorming.

  7. Zijn flexwoningen huur- of koopwoningen? 
  Flexwoningen zijn altijd huurwoningen in het betaalbare segment met huur onder de € 808,-per maand (norm 2024). Het is de bedoeling dat woningcorporatie Cazas Wonen de flexwoningen straks gaat exploiteren.

8. Komen flexwoningen in plaats van permanente woningen? Naast flexwoningen zet de gemeente zich ook in voor woningbouwprojecten in Linschoten en Montfoort.

 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via flexwonen@montfoort.nl of 0348 476400.