Van Damstraat

Herontwikkeling gebied huidige scholencomplex in Montfoort.

Aan de Van Damstraat staat een scholencomplex dat in februari 2024 is leeg komen te staan. De scholen zijn gezamenlijk in een gloednieuw kindcentrum getrokken aan de Parklaan. Het gebied komt dan dus vrij voor nieuwe functies. Woningbouw ligt hier het meest voor de hand. 

Update 12 maart 2024: Door de verhuizing staat het verouderde schoolgebouw momenteel leeg en wordt het geschikt gemaakt voor tijdelijke antikraakbewoning. De gemeente gaat hiervoor een overeenkomst aan met Gapph Vastgoed. Gapph zal het gebouw geschikt maken voor maximaal 12 bewoners in het totale pand. Op deze manier voorkomen we langdurige leegstand en bieden we tegelijkertijd een vorm van beveiliging voor het gebouw. Gapph stelt voorwaarden aan wie hier kunnen komen wonen met eventueel aanvullende voorwaarden vanuit de gemeente. 

Stand van zaken

Na een eerste verkenning van financiële en stedenbouwkundige aspecten is gebleken dat de locatie geschikt is voor herontwikkeling naar woningbouw. De locatie is volledig in eigendom van de gemeente. De gemeenteraad heeft eind december 2021 besloten om een haalbaarheidsonderzoek te starten voor een maatschappelijk woningbouwprogramma en het resterende deel van de locatie in te vullen met woningen gericht op doorstroming.  Naar verwachting is hierover in het tweede kwartaal van 2024 meer bekend.

De locatie is niet beschikbaar voor opvang en huisvesting van ontheemden, asielzoekers en of statushouders; dat geldt voor het verouderde schoolgebouw als ook voor de toekomstige ontwikkeling.

Vervolg

Op dit moment loopt de haalbaarheidsfase waarbij we ons richten op stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid. Dit doen we samen met de stichting Obliek en Het Ouden Huis. Deze partijen willen woningen realiseren voor jongeren die begeleiding nodig hebben bij het wonen (Obliek) en woningen voor ouderen, met en zonder zorgvraag (Het Ouden Huis).

De noodzakelijke vervolgonderzoeken worden de komende periode uitgevoerd en er wordt een communicatietraject voor de omgeving gestart. Daarna wordt een keuze gemaakt of het voorgenomen programma haalbaar is en volgt het traject van het bestemmingsplan en de verdere planuitwerking. Ook in dat traject worden belanghebbenden betrokken. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Naar verwachting is hierover meer bekend n het tweede kwartaal van 2024.

Participatie

>> Woensdag 16 november 2022 vond de tweede informatie- en meedenkbijeenkomst plaats in het Huis van Montfoort. Tijdens de bijeenkomst is de stedenbouwkundige uitwerking gepresenteerd en is toegelicht hoe de reacties van de eerste bijeenkomst op 22 september zijn verwerkt. De plan overstijgende reacties zijn verwerkt in het overzicht Veelgestelde vragen. Deze lijst met vragen en antwoorden werken we gedurende het project steeds bij. Een weergave van de avond kunt u teruglezen in het verslag van de bijeenkomst en de presentatie

>> Donderdag 22 september 2022 is de eerst informatie- en meedenkbijeenkomst geweest. De bewonersavond stond in het teken van kennismaken, informeren en meedenken over de herontwikkeling van de Vandamstraat. U kunt een weergave van de avond teruglezen in het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst. 

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. R. de Graauw, via gvandamstraat@montfoort.nl.