Hofdijk/Lindeboomsweg

Mogelijke woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt in de hoek van de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk in Montfoort. Zie bovenstaande afbeelding. Dit woningbouwplan is een particulier initiatief van Wim van den Pol. Het is een plan van circa 50 woningen met onder andere huur- en koopwoningen in het middendure segment, een woongroep voor ouderen en vrije sector woningen in het dure segment.

Stand van zaken (januari 2022)

De gemeente is positief over het voornemen van de initiatiefnemer om woningbouw te realiseren op deze locatie. Het plan is daarom opgenomen in de gemeentelijke woningbouwopgave. Ook de provincie heeft de locatie inmiddels opgenomen in haar ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken’. Tegen dat ontwerp was bezwaar mogelijk. In september 2021 is het provinciaal programma definitief vastgesteld. Hiermee heeft het plan Hofdijk-Lindeboomsweg de status gekregen van plannen die volgens de provincie zo goed als vast staan en op korte en middellange termijn ontwikkeld kunnen worden.

Vervolg

Er is een intentieovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de initiatiefnemer waarin de afspraken zijn vastgelegd over bijvoorbeeld het woningbouwprogramma en het vervolgtraject. Deze overeenkomst zal in het eerste kwartaal van 2022 worden ondertekend. Gemeente en initiatiefnemer trekken gezamenlijk op in het vervolgtraject.

Er zijn al schetsen voor de invulling van het plangebied, maar het plan is nog volop in ontwikkeling. Er kan nog worden ingespeeld op wensen van omwonenden of andere belanghebbenden. Daarom starten we allereerst het participatietraject op, waarin we kijken welke wensen en zorgen er zijn voor het plangebied. Dat kan gaan over de verkeersafwikkeling, over de kwaliteiten in het gebied, het woningbouwprogramma, de openbare ruimte of andere voorzieningen, etc. Parallel daaraan vinden er diverse onderzoeken plaats naar bijvoorbeeld flora en fauna, bodemgesteldheid, water, verkeer, en archeologie. Deze informatie wordt opgenomen in een (ontwerp) bestemmingsplan, dat medio 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarna volgt nog een uitgebreid planologisch traject met inspraak, bezwaar en beroep. Zodra het bestemmingsplan definitief (in juridische termen: onherroepelijk) is kan worden gestart met de voorbereidingen in het terrein en met de uitwerking van de woningbouwplannen. Volgens de huidige planning kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen in 2024.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. J.P.H. Chatrou via j.chatrou@montfoort.nl.