Hofdijk/Lindeboomsweg

Mogelijke woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt in de hoek van de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk. Dit woningbouwplan is een particulier initiatief van Wim van den Pol. Het is een plan omvat circa 38 betaalbare huur- en koopwoningen en circa 11 luxe woningen met tuin aan de Hollandsche IJssel. Ook is er een Futurahuis voor ouderen met dementie voorzien. In het Futurahuis komen ongeveer 19 wooneenheden.

Stand van zaken (april 2023)

Nadat de gemeenteraad op 5 juli 2022 heeft ingestemd met het initiatief op basis van een schetsplan en een indicatief programma, hebben wethouder Rob Jonkers, portefeuille ruimtelijk ordening, en Wim van den Pol op 7 juli 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee is bezegeld dat we gezamenlijk de haalbaarheid van deze locatie gaan onderzoeken. In de haalbaarheidsfase richten we ons op stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van het initiatief. De provincie heeft aangegeven in principe geen bezwaar te hebben tegen de uitbreidingslocatie. Dat was belangrijk omdat de locatie buiten de bestaande bebouwingscontour ligt.

Vervolg

De komende maanden verwachten we samen met de initiatiefnemer het participatietraject te starten om de omgeving en de belanghebbenden te informeren. En we verwachten de haalbaarheidsfase af te kunnen ronden. Op dat moment wordt een keuze gemaakt of het voorgenomen programma ruimtelijk en financieel haalbaar is. Afhankelijk van deze beslissing volgt het traject van het bestemmingsplan en de verdere planuitwerking. Ook in dat traject worden belanghebbenden betrokken. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

De bedoeling is om in 2023, direct na het participatietraject, de bestemmingsplanprocedure te starten. Dat gebeurt in een uitgebreid traject met inspraak, bezwaar en beroep. Zodra het bestemmingsplan definitief is, kan worden gestart met de voorbereidingen in het terrein. Als alles voorspoedig verloopt, kan er mogelijk eerste helft van 2024 gestart worden met de bouw.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, mevr. C. Huijzer via c.huijzer@montfoort.nl.