Hofdijk/Lindeboomsweg

Mogelijke woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt in de hoek van de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk en Hofdijk. Dit woningbouwplan is een particulier initiatief van Wim van den Pol in samenwerking met Bunnik Bouw Projekten. Het nu nog schetsplan omvat vooralsnog 40 woningen waarvan een groot deel voor koopstarters is en een deel vrije sectorwoningen zijn. Ook is er een Futurahuis voor ouderen met een zorgindicatie voorzien. In het Futurahuis komen ongeveer 19 wooneenheden. Een vergelijkbare functie, ook Futurazorg, staat in Oudewater. 

Stand van zaken (maart 2024)

Nadat de gemeenteraad op 5 juli 2022 heeft ingestemd met het initiatief op basis van een schetsplan en een indicatief programma, hebben wethouder Rob Jonkers, portefeuille ruimtelijk ordening, en de initiatiefnemer op 7 juli 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee is bezegeld dat we gezamenlijk de haalbaarheid van deze locatie gaan onderzoeken. Het initiatief bevindt zich in de haalbaarheidsfase. In deze fase richten we ons op stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van het initiatief. De initiatiefnemer heeft  een schetsplan bij de gemeente ingediend. Dit plan wordt op dit moment beoordeeld. De provincie heeft aangegeven in principe geen bezwaar te hebben tegen de uitbreidingslocatie. Dat was belangrijk omdat de locatie buiten de bestaande bebouwingscontour ligt.

Vervolg

Zodra het schetsontwerp voor zowel de initiatiefnemer als de gemeente ruimtelijk en financieel haalbaar lijkt, wordt het college van B&W gevraagd in te stemmen met het vrijgeven ervan. Dan zal de initiatiefnemer starten met het participatietraject om de omgeving en de belanghebbenden te informeren/betrekken. Met de resultaten van de participatie wordt het plan nader uitgewerkt en verwachten we de haalbaarheidsfase af te kunnen ronden.

Bij een positief collegebesluit volgt de verdere planuitwerking en het traject van omgevingsplanwijziging. Ook in dat traject worden belanghebbenden betrokken, Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het omgevingsplan vast te stellen. De beoogde start bouw is nog niet bekend.

Bij een positief collegebesluit volgt de verdere planuitwerking en het traject van omgevingsplanwijziging. Ook in dat traject worden belanghebbenden betrokken, Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het omgevingsplan vast te stellen. De beoogde start bouw is nog niet bekend.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, mevr. C. Huijzer via c.huijzer@montfoort.nl.