Park Rapijnen

Woningbouwlocatie in Linschoten.

Enkele jaren geleden hebben de partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling (initiatiefnemers) grond aangekocht ten zuiden van de kern Linschoten. Het gebied op en rond Rapijnen is al langer door de provincie en gemeente als potentiële woningbouwlocatie aangewezen. We zijn al geruime tijd met de initiatief nemende partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling in gesprek. 

Stand van zaken (december 2023)

Op 8 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundig plan voor de bouw van 98 woningen in Linschoten-Zuid vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. De input van een ieder is als zeer waardevol ervaren en is zoveel als mogelijk meegenomen in de planvorming. 

Tijdens de informatieavond op 28 juni 2023 hebben we het concept ontwerpbestemmingsplan laten zien, uitgelegd en vragen hierover beantwoord. Ook toonden de architecten op deze avond het schetsontwerp van de landschappelijke inrichting en de schetsontwerpen van de verschillende typen woningen in het project. De informatieavond werd druk bezocht.

Het college van B&W heeft in december 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en vanaf 19 december ligt het zes weken ter inzage. U kunt deze bekendmaking online inzien via Overheid.nl. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt direct online naar het ontwerpbestemmingsplan. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Hiervoor kunt u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk. Mocht u het niet eens zijn met het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u hier uiterlijk 29 januari 2024 op reageren door het indienen van een zienswijze.

Participatietraject

Het participatietraject is in juni 2022 afgerond. Alle opgehaalde ideeën en wensen vanuit inwoners zijn waar mogelijk opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp. Op 29 juni 2022 is het stedenbouwkundig ontwerp aan inwoners en geïnteresseerden gepresenteerd in een slotbijeenkomst van het participatietraject in ’t Kruispunt. De film van de slotbijeenkomst en het stedenbouwkundig plan vindt u op www.parkrapijnen.nl.

Vervolg

Aan de hand van de ontvangen zienswijze(n) wordt gekeken of het plan eventueel aangepast moet worden. De verwachting is dat het definitieve bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Eind van dit jaar zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden op het terrein starten. Mogelijk kunnen de eerste woningen in de tweede helft van 2024 in verkoop worden genomen.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. R. de Graauw via parkrapijnen@montfoort.nl of 0348 476 400.