De Bleek

Uitbreidingslocatie voor woningbouw in Montfoort.

De Bleek is door de gemeenteraad in december 2020 aangewezen als één van de vier mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De locatie grenst aan de zuidwestelijke bebouwingsrand van Montfoort en is de grootste uitbreidingslocatie (19,4 ha). 

Stand van zaken (juni 2023)

In 2020 is gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in het plangebied. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft als er grond wordt aangeboden. In november 2021 heeft de raad besloten om De Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

In 2022 is het participatietraject doorlopen. Het programma van eisen voor De Bleek is in oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment werken we het plan in detail uit. Daarnaast worden de onderzoeken afgerond van bijvoorbeeld flora en fauna, bodemgesteldheid, water, verkeer, archeologie. De detaillering en de onderzoeken zijn nodig voor het bestemmingsplan van De Bleek. Provincie Utrecht heeft in februari 2023 aangegeven dat zij haar medewerking wil verlenen aan de eerste fase van De Bleek. In deze fase gaan we 200 woningen realiseren. De woningen komen aan de zuidkant van het plangebied, vlakbij de Tiendweg. Tweederde van de woningen, die in deze fase gerealiseerd gaan worden, valt binnen het segment betaalbaar. Er komen circa 65 sociale huurwoningen, circa 70 woningen voor koop onder 355.000 euro v.o.n. of huur tot 1.000 euro per maand en circa 65 woningen in het duurdere segment.

Inloopavond 21 juni en ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan fase 1

Op woensdag 21 juni kwamen ruim 120 belangstellenden langs tijdens de inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan voor De Bleek fase 1. Zij konden het ontwerp bestemmingsplan (PDF) inzien en het stedenbouwkundig plan (concept; PDF) dat er nu ligt bekijken. Beide documenten bevatten ook de planning zoals deze nu is. Daarnaast konden ze hier hun vragen stellen aan de aanwezige experts van de gemeente en de projectontwikkelaars.

Ontwerp bestemmingsplan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 16 juni 2023 acht weken ter inzage. Tot en met 10 augustus kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien. Tijdens deze periode staat het iedereen vrij om een zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp bestemmingsplan online inzien via Overheid.nl. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Hiervoor kunt u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk.

Zienswijze indienen

Mocht u het niet eens zijn met het ontwerp bestemmingsplan, dan kunt u in de periode waarin het ter inzage ligt een zienswijze indienen. Deze kunt u per post sturen naar: Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. U richt de zienswijze aan burgemeester en wethouders van Montfoort. Het indienen van een zienswijze per email is niet toegestaan.

Wat moet er in de zienswijze staan?

De zienswijze moet de naam van het plan, uw eigen naam en adresgegevens, de datum waarop u de brief schrijft, een inhoudelijke motivering en uw handtekening bevatten.

Vervolg

Aan de hand van de ontvangen zienswijze(n) wordt gekeken of het plan eventueel aangepast moet worden.

Vervolg

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de projectontwikkelaars, de belangrijkste voorbereidingen getroffen. Daarom kunnen we nu snel met de uitvoering starten. Komend najaar wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. We verwachten met de eerste werkzaamheden in het veld, het zogenaamde ‘bouwrijp maken’, te kunnen start in het eerste kwartaal van 2024. De verwachting is dat de eerste woningen in het derde kwartaal van 2024 in verkoop worden genomen.

Participatietraject

Het participatietraject is in 2022 doorlopen. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest en daarnaast is constructief samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Op deze bijeenkomsten toonden we een video en was er ruimte om vragen te stellen. Het participatieverslag, de meest gestelde vragen en de filmpjes die tijdens de participatieavonden zijn getoond, vindt u op de website www.wonenindebleek.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via debleek@montfoort.nl of 0348 476400.