De Bleek

Uitbreidingslocatie voor woningbouw in Montfoort.

De locatie grenst aan de zuidwestelijke bebouwingsrand van Montfoort en is de grootste uitbreidingslocatie (19,4 ha). Dit project is opgesplitst in twee fasen. In De Bleek fase 1 komen 210 woningen aan de zuidkant van het plangebied, vlakbij de Tiendweg.

Tweederde van de woningen in fase 1 valt binnen het segment betaalbaar. Er komen ongeveer 65 sociale huurwoningen, ongeveer 70 koopwoningen tot 390.000 euro v.o.n. of huur tot circa 1.100 euro per maand. De overige ongeveer 75 woningen worden in het segment boven 390.000 euro gerealiseerd (prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2024). Projectontwikkelaar BPD heeft ‘Valkenweide’ als naam voor hun woningbouwproject aan De Bleek gekozen.

Stand van zaken (april 2024)

In 2020 is gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in het plangebied. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft als er grond wordt aangeboden. In november 2021 heeft de raad besloten om De Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Op 11 december 2023 heeft de gemeenteraad unaniem met het bestemmingsplan van De Bleek fase 1 ingestemd. Daarna lag het plan zes weken ter inzage. Naar aanleiding hiervan is een aantal beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. Als de uitspraak door de Raad van State gedaan is, kunnen we aangeven hoe het vervolg en realistische planning er voor dit project uit zien. Wanneer de Raad van State uitspraak doet, daar hebben we geen invloed op.

Recent ondertekenden Rob Jonkers, wethouder Ruimtelijke Ordening, en Esther Agricola, regiodirecteur Noord-West bij projectontwikkelaar BPD, de samenwerkingsovereenkomst voor De Bleek fase 1. Hiermee is de intentie om samen te werken omgezet in een definitieve samenwerking voor dit project. 

Officiële aanmeldlijst voor woningen online

Projectontwikkelaar BPD heeft ‘Valkenweide’ als naam voor hun woningbouwproject aan De Bleek gekozen. Bij de keuze voor de naam is gezocht naar iets dat kenmerkend is voor Montfoort. Het is een verwijzing naar de dichtbij gelegen historische stadsmolen en de agrarische landerijen waar de woningen straks gerealiseerd worden. Bent u geïnteresseerd in een koopwoning in het project Valkenweide? Dan is het vanaf nu mogelijk om u in te schrijven als geïnteresseerde op de officiële aanmeldlijst van BPD. Dit kan via www.nieuwbouw-valkenweide.nl. De volgorde van aanmelding kan straks worden gebruikt bij de toewijzing van de woningen.

Wat vooraf ging

In 2022 is het participatietraject doorlopen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest en daarnaast is samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Het participatieverslag, de meest gestelde vragen en de filmpjes die tijdens de participatieavonden zijn getoond, vindt u op de website www.wonenindebleek.nl. Het programma van eisen voor De Bleek is in oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Provincie Utrecht heeft in februari 2023 aangegeven dat zij haar medewerking wil verlenen aan de eerste fase van De Bleek.

Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan in juni 2023 ter inzage gelegen. Toen hebben we een inloopavond georganiseerd waar we het ontwerpbestemmingsplan (PDF) en stedenbouwkundig plan (concept; PDF) lieten zien, uitlegden en vragen hierover hebben beantwoord. De inloopavond werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens uitgewerkt tot het plan dat nu door de raad is vastgesteld.

Participatietraject

Het participatietraject is in 2022 doorlopen. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest en daarnaast is constructief samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Op deze bijeenkomsten toonden we een video en was er ruimte om vragen te stellen. Het participatieverslag, de meest gestelde vragen en de filmpjes die tijdens de participatieavonden zijn getoond, vindt u op de website www.wonenindebleek.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via debleek@montfoort.nl of 0348 476400.