De Bleek

Mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw in Montfoort.

De Bleek’ is door de gemeenteraad in december 2020 aangewezen als één van de vier mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De locatie grenst aan de zuidwestelijke bebouwingsrand van Montfoort en is de grootste uitbreidingslocatie (19,4 ha). 

Stand van zaken (november 2022)

In 2020 is gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in het plangebied. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft als er grond wordt aangeboden. In november 2021 heeft de raad besloten om de Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. In 2022 is het participatietraject doorlopen. In april 2022 is het plan bij de provincie aangemeld voor goedkeuring. Het programma van eisen voor de Bleek is in oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment werken we het plan in detail uit. Daarnaast worden de onderzoeken afgerond van bijvoorbeeld flora en fauna, bodemgesteldheid, water, verkeer, archeologie. De detaillering en de onderzoeken zijn nodig voor het bestemmingsplan van De Bleek.

Vervolg

Gemeente en projectontwikkelaars trekken gezamenlijk op in het vervolgtraject. We verwachten begin 2023 te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure voor De Bleek. Dat gebeurt in een uitgebreid traject met inspraak, bezwaar en beroep. Zodra het bestemmingsplan definitief is, kan worden gestart met de voorbereidingen in het terrein. Volgens de huidige planning zal dat eind 2023 het geval zijn. In 2024 kan dan worden gestart met de realisatie van de eerste woningen.

Participatietraject

Het participatietraject is in 2022 doorlopen. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest en daarnaast is constructief samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Op deze bijeenkomsten toonden we een video en was er ruimte om vragen te stellen. Het participatieverslag, de meest gestelde vragen en de filmpjes die tijdens de participatieavonden zijn getoond, vindt u op de website www.wonenindebleek.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via debleek@montfoort.nl of 0348 476400.