De Bleek

Uitbreidingslocatie voor woningbouw in Montfoort.

De Bleek is door de gemeenteraad in december 2020 aangewezen als één van de vier mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De locatie grenst aan de zuidwestelijke bebouwingsrand van Montfoort en is de grootste uitbreidingslocatie (19,4 ha). 

Stand van zaken (december 2023)

In 2020 is gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in het plangebied. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft als er grond wordt aangeboden. In november 2021 heeft de raad besloten om De Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Op 11 december 2023 heeft de gemeenteraad unaniem met het bestemmingsplan van De Bleek fase 1 ingestemd. Het bestemmingsplan ligt van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage. U kunt deze bekendmaking online inzien via Overheid.nl. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt direct online naar het bestemmingsplan. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Hiervoor kunt u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk. Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, kunt u tijdens deze periode nog een beroep instellen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In De Bleek fase 1 gaan we 200 woningen realiseren. De woningen komen aan de zuidkant van het plangebied, vlakbij de Tiendweg. Tweederde van de woningen, die in deze fase gerealiseerd gaan worden, valt binnen het segment betaalbaar. Er komen circa 65 sociale huurwoningen, circa 70 woningen voor koop onder 355.000 euro v.o.n. of huur tot 1.000 euro per maand en circa 65 woningen in het duurdere segment. 

Wat vooraf ging

In 2022 is het participatietraject doorlopen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest en daarnaast is samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Het participatieverslag, de meest gestelde vragen en de filmpjes die tijdens de participatieavonden zijn getoond, vindt u op de website www.wonenindebleek.nl. Het programma van eisen voor De Bleek is in oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Provincie Utrecht heeft in februari 2023 aangegeven dat zij haar medewerking wil verlenen aan de eerste fase van De Bleek.

Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan in juni 2023 ter inzage gelegen. Toen hebben we een inloopavond georganiseerd waar we het ontwerpbestemmingsplan (PDF) en stedenbouwkundig plan (concept; PDF) lieten zien, uitlegden en vragen hierover hebben beantwoord. De inloopavond werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens uitgewerkt tot het plan dat nu door de raad is vastgesteld.

Vervolg

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de projectontwikkelaars, de belangrijkste voorbereidingen getroffen. Daarom kunnen we nu snel met de uitvoering starten. Als deze fase is afgerond gaan we samen met de projectontwikkelaars de werkzaamheden in het terrein voorbereiden, het 'bouwrijp maken'. Als alles volgens planning verloopt verwachten we dat de eerste woningen later in 2024 in verkoop genomen worden.

Participatietraject

Het participatietraject is in 2022 doorlopen. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest en daarnaast is constructief samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Op deze bijeenkomsten toonden we een video en was er ruimte om vragen te stellen. Het participatieverslag, de meest gestelde vragen en de filmpjes die tijdens de participatieavonden zijn getoond, vindt u op de website www.wonenindebleek.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via debleek@montfoort.nl of 0348 476400.