Doeldijk

Mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw in Montfoort.

‘Doeldijk’ is door de gemeenteraad op 7 december 2020 aangewezen als één van de vier mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De locatie ligt kort bij het centrum van Montfoort en is de kleinste van de 4 potentiële uitbreidingslocaties (circa 8 ha).

Stand van zaken (januari 2022)

Er zijn financiële en stedenbouwkundige verkenningen uitgevoerd waaruit is gebleken dat de locatie in principe geschikt is voor herontwikkeling naar woningbouw. In 2020 is gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in het plangebied. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft als er grond wordt aangeboden. In november 2021 heeft de raad besloten om de Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Vervolg

Gemeente en projectontwikkelaars trekken gezamenlijk op in het vervolgtraject. In januari is het participatietraject gestart. Parallel aan dit participatietraject lopen een aantal andere trajecten. Zo  zijn we in gesprek met provincie Utrecht over het voornemen van de gemeente om woningbouw te realiseren op deze locatie en spreken we met de grondeigenaren. Ook vinden er diverse onderzoeken plaats naar bijvoorbeeld flora en fauna, bodemgesteldheid, water, verkeer, archeologie. Deze informatie nemen we mee in een (ontwerp) bestemmingsplan. Zoals het er nu uit ziet, wordt dit medio 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna volgt nog een uitgebreid planologisch traject met inspraak, bezwaar en beroep. Zodra het bestemmingsplan definitief (in juridische termen: onherroepelijk) is, kan worden gestart met de voorbereidingen in het terrein en met de uitwerking van de woningbouwplannen. Volgens de huidige planning kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen in 2024.

Participatietraject

We bespreken samen met de omwonenden en andere belanghebbenden welke wensen en zorgen er zijn voor het plangebied. Dat kan gaan over verkeersafwikkeling, over de kwaliteiten in het plangebied, woningbouwprogramma, openbare ruimte of andere voorzieningen. Op donderdagavond 20 januari vond de eerste online meedenkavond plaats. Er meldden zich circa 200 belangstellenden. De avond begon met een video, waarin het gebied werd uitgelicht. Vervolgens was er ruimte om vragen te stellen via chat of mail. De meeste vragen konden daarbij direct beantwoord worden door de gemeente, BPD en KuiperCompagnons, het bureau dat het stedenbouwkundig ontwerp gaat maken. De video en vragen/antwoorden vindt u via www.wonenindoeldijk.nl

Op 13 april jl. was de tweede meedenkavond voor het ontwikkelen van Doeldijk als toekomstige woningbouwlocatie. Deze meedenkavond was in het Huis van Montfoort. Tijdens de meedenksessies is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd. In het filmpje geeft de stedenbouwkundige uitleg over de plannen. Er zijn veel vragen en suggesties ontvangen. Binnenkort maken we bekend wat de volgende stap gaat worden.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via doeldijk@montfoort.nl of 0348 476400.