Doeldijk

Mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw in Montfoort.

‘Doeldijk’ is door de gemeenteraad op 7 december 2020 aangewezen als één van de vier mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De locatie ligt kort bij het centrum van Montfoort en is de kleinste van de 4 potentiële uitbreidingslocaties (circa 8 ha).

Stand van zaken (november 2022)

In 2020 is gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in het plangebied. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft als er grond wordt aangeboden. In november 2021 heeft de raad besloten om de Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. In 2022 is het participatietraject opgestart en zijn de eerste schetsplannen gepresenteerd. We werken momenteel aan de verdere uitwerking van het plan. Daarnaast zijn we in gesprek met provincie Utrecht over het voornemen van de gemeente om woningbouw te realiseren op deze locatie en spreken we met de grondeigenaren. Ook vinden er al diverse onderzoeken plaats naar bijvoorbeeld flora en fauna, bodemgesteldheid, water, verkeer, archeologie. Deze informatie nemen we later mee in een (ontwerp) bestemmingsplan.

Vervolg

Gemeente en projectontwikkelaars trekken gezamenlijk op in het vervolgtraject. We verwachten begin 2023 een volgende participatiebijeenkomst te kunnen houden. Daar zullen we onder meer laten zien wat we hebben gedaan met de opmerkingen van de omwonenden en andere belanghebbenden. Vervolgens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de belangrijkste uitgangspunten van het plan (het zgn. programma van eisen) en kunnen we starten met de detaillering. We verwachten dat we eind 2023 met het bestemmingsplan (straks omgevingsplan geheten) in procedure kunnen. Dat gebeurt in een uitgebreide procedure met inspraak, bezwaar en beroep. Zodra het bestemmingsplan definitief is, kan worden gestart met de voorbereidingen in het terrein en met de realisatie van de woningbouwplannen.

Participatietraject

In januari en april 2022 zijn twee participatiebijeenkomsten gehouden. We verwachten begin 2023 een volgende bijeenkomst te kunnen houden. De meest gestelde vragen en de filmpjes die tijdens de eerdere participatieavonden zijn getoond, vindt u op de website www.wonenindoeldijk.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het projectteam via doeldijk@montfoort.nl of 0348 476400.