Regionale Energie Strategie (RES)

De Regionale Energiestrategie levert een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Afspraken hierover zijn landelijk vastgelegd in het Klimaatakkoord. Overstappen op duurzame energiebronnen is een van de belangrijkste stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Doelstelling is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Samenwerken in de regio

Om dit doel te halen, werken gemeenten, waterschappen en provincie samen in energieregio’s. De 30 energieregio’s moeten in 2030 samen minstens 35 TWh elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Deze ambitie leggen zij vast in hun Regionale Energiestrategie. We nemen deel aan de energieregio U16. In deze regio werken we samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht samen. Samen bepalen we hoe we als regio bij willen dragen aan de landelijke doelstelling. Het is belangrijk om dit in regionaal verband te doen, want een goede inpassing van duurzame energie opwekking en warmte reikt verder dan individuele gemeentegrenzen. Ook werken we intensief samen binnen de Lopikerwaard. Dit zijn de gemeenten Lopik, Woerden, Oudewater en IJsselstein.

RES 1.0 en lokale bijdrage

De regio U16 spreekt af 1,8 Terrawattuur aan wind- en zonne-energie op te wekken. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met het voorstel van de RES 1.0. Zij heeft besloten om 50% van de eigen consumptie van 2040 in 2030 op te wekken. Dat komt neer op 43,8 GWh

(1 gigawattuur = 1 miljoen kilowattuur). Zon-op-dak levert een grote bijdrage. Maar dit is nog lang niet genoeg om in 2030 circa 50% van de energie die we in 2040 verbruiken binnen onze gemeente duurzaam op te wekken. Daarom is er ook grootschalige opwekking door windturbines en/of zonnevelden nodig. In het Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit is beschreven waar en onder welke voorwaarden ruimte kan worden geboden aan zonnevelden en/of windturbines. Dit wil niet zeggen dat de zonnevelden en/of windturbines hier ook komen.

Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit

We willen zelf bepalen waar grootschalige energieprojecten passen in de omgeving. De zorgen en wensen van de inwoners zijn daarbij van belang. Daarom hebben we inwoners en ondernemers betrokken bij de invulling van de gemeentelijke opgave om elektriciteit op een duurzame manier op te wekken. We hebben een online vragenlijst uitgezet. En we zijn met hen in gesprek gegaan tijdens online inloopavonden. Deze vonden plaats in oktober en december 2020 en maart 2021. De inloopavonden hebben veel waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten uit deze rondes zijn gewogen en hebben waar mogelijk een plek gekregen in het Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit. Dit Afwegingskader is op 25 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Hoe gebruiken we het Afwegingskader?

Ieder toekomstig verzoek om ergens via wind of zon energie op te wekken zal op basis van dit kader worden beoordeeld. Het Afwegingskader is ook de basis voor de bijdrage van de gemeente Montfoort aan de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).