Paardenhouderij

De gemeente is bezig met het opstellen van ruimtelijke kaders voor paardenhouderijen.

De gemeenteraad heeft besloten de ontwerp beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kaders paardenhouderij gemeente Montfoort’ ter inzage te leggen. Iedereen kan deze ontwerp beleidsnotitie inzien van 19 juli t/m 5 september 2023. In deze periode kan iedereen hierop zijn of haar reactie indienen.

Waarom ruimtelijke kaders?

Voor veel agrarische bedrijven is de paardenhouderij een interessante (neven)activiteit geworden. Ook het aantal hobbymatige paardenhouders neemt toe. We willen heldere kaders (regels) opstellen voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van paardenhouderijen. Hiermee sluiten we aan op landelijke richtlijnen voor paardenhouderij. Ook biedt dit duidelijkheid en gaan we verrommeling van het buitengebied tegen.

Uitgangspunten ontwerp beleidsnotitie

We lichten een aantal belangrijke uitgangspunten uit:

  • Alle soorten productiegerichte paardenhouderijen inclusief handelsstallen, pensionstallen en opfokstallen mogen zich vestigen binnen de bestemmingen ‘Agrarisch’ of ´Agrarisch – Rivierzone’. Dit betekent een verandering ten opzichte van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Volgens het geldende bestemmingsplan zijn namelijk alleen fokkerijen toegestaan en is elke andere vorm van paardenhouderij uitgesloten. In de ontwerp beleidsnotitie wordt voorgesteld deze beperking op te heffen om zodoende beter aan te sluiten op de praktijkbehoefte en op landelijke richtlijnen.
  • We hebben er eerder al voor gekozen om maneges niet toe te staan binnen agrarische bestemmingen en om deze apart te bestemmen als sportbedrijf. Dit blijft zo.
  • Hobbymatige paardenhouderijen hebben maximaal 5 paarden. De afstand tot woningen van derden is minimaal 50 meter. Paardenbakken moeten bij voorkeur binnen het eigen woonperceel worden aangelegd. De aanleg van paardenbakken (direct) buiten het woonperceel wordt alleen toegestaan als er geen aantasting is van flora en fauna of de openheid van het landschap. De maximale oppervlakte van een hobbymatige paardenbak is 800 vierkante meter.
  • Bij bedrijfsmatige paardenhouderijen moeten paardenbakken bij voorkeur binnen het agrarische bouwvlak worden aangelegd. De aanleg van paardenbakken (direct) buiten het agrarische bouwvlak wordt ook alleen toegestaan als er geen aantasting is van flora en fauna of de openheid van het landschap. Ook hier geldt dat de afstand tot woningen van derden minimaal 50 meter is. De maximale oppervlakte van een bedrijfsmatige paardenbak is 1.200 vierkante meter.

Inzien

U kunt de ontwerp beleidsnotitie online inzien via Overheid.nl of rechts op deze pagina downloaden. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Hiervoor kunt u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk.

Reageren

Mocht u willen reageren op de ontwerp beleidsnotitie, dan kunt u in de periode waarin het ter inzage ligt een zienswijze indienen. Deze kunt u per post sturen naar: Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. U richt de zienswijze aan burgemeester en wethouders van Montfoort. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F. Plate van de gemeente Montfoort via 0348 - 476 400 of via RO@Montfoort.nl. Het indienen van een zienswijze per email is niet toegestaan.

Wat moet er in de zienswijze staan?

Een schriftelijke zienswijze dient u in onder vermelding van ‘Zienswijze ruimtelijke kaders paardenhouderij’. De brief moet in ieder geval uw eigen naam en adresgegevens, de datum waarop u de brief schrijft, een inhoudelijke motivering en uw handtekening bevatten.

Hoe gaat het nu verder?

Aan de hand van de ontvangen zienswijze(n) wordt gekeken of het plan eventueel aangepast moet worden. Planning is dat de gemeenteraad op 13 november 2023 de definitieve beleidsnotitie vaststelt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer F. Plate via 0348 476 400 of RO@Montfoort.nl.