Herstel oevers Lange en Korte Linschoten en Haardijk

De komende jaren wordt een beschoeiing geplaatst en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de taluds en bermen langs de Lange en Korte Linschoten en Haardijk.

Dit is noodzakelijk omdat door het verzakken van de oevers een deel van de bermen verdwenen is. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan en heeft daarvoor het benodigde geld beschikbaar gesteld.

Fases project dec 22

Binnen dit project werken we nauw samen met de volgende partijen:

  • Provincie Utrecht;
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR);
  • Stichting Ribbius Peletier JR tot behoud van het Landgoed Linschoten;
  • Gemeente Oudewater.

Projectgebied en fases

Naar aanleiding van de gezamenlijke werkzaamheden met het waterschap, is besloten om het project in drie fases te verdelen:

  • Fase 1: Haardijk, Noord Linschoterdijk tussen Oudewater en Haardijk en tussen Schapenlaan en TOP-Linschoten.
  • Fase 2A: Engherzandweg, Korte Linschoten Oostzijde, Dorpstraat Raadhuisstraat en Korte Linschoten Westzijde binnen het dorp.
  • Fase 2B: Korte Linschoten Westzijde tussen N204 en de Haardijk.

Op de kaart rechts is fase 1 is met rood aangegeven. Fase 2A is blauw en fase 2B is oranje.

Stand van zaken (maart 2024)

Na instemming van de gemeenteraad met het plan, is het ingenieursbureau Tijhuis Ingenieurs in opdracht van de gemeente Montfoort gestart met het uitwerken van het ontwerp voor de beschoeiingen en de taluds, het aanvragen van de vergunningen en het opstellen van het bestek dat nodig is om de uitvoering aan te kunnen besteden.

Eerste fase afgerond

De eerste fase van het project is inmiddels afgerond. Eind 2023 zijn de laatste werkzaamheden door aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW B.V. uit Harmelen uitgevoerd. Tijdens en na het plaatsen van de nieuwe beschoeiing langs de Noord Linschoterdijk en de Haardijk is op verschillende plaatsen de weg verzakt. Hierdoor zijn er kuilen en scheuren in het wegdek ontstaan. Op een paar locaties was de schade zo erg dat er direct gevaar was voor de veiligheid van weggebruikers. Op die specifieke locaties zijn noodreparaties uitgevoerd. Voordat de weg definitief hersteld kan worden moet de ondergrond eerst stabiliseren. De verwachting is dat definitief herstel van het asfalt op de Haardijk en de Noord Linschoterdijk in de loop van 2024 kan plaatsvinden.

Samenwerking waterschap tweede fase

In fase 2A en 2B werken gemeente en het waterschap samen aan het herstel van de oevers en het verbeteren van de kade. Niet alleen beperken we hiermee de overlast voor de aanwonenden. Ook besparen we kosten door het combineren van werkzaamheden. Op 20 september 2022 hebben de gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een informatieavond in Linschoten georganiseerd voor direct omwonenden voor fase twee van dit project. De gemeente heeft hier verteld wat dit project inhoudt. Daarnaast konden omwonenden met hun vragen terecht bij de gemeente, ingenieuwsbureau Tijhuis of HDSR. De presentatie die deze avond gegeven download u hier

Fase 2B langs Korte Linschoten Westzijde gestart

Op 22 november 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van fase 2B. Ook hebben gemeente en HDSR een samenwerkingsovereenkomst getekend om de werkzaamheden in deze fase gezamenlijk uit te voeren. Aannemer Ploegam voert de werkzaamheden aan de oever van de Korte Linschoten uit. Zij werkt direct langs de Korte Linschoten Westzijde, tussen de kruising met de M.A. Reinaldaweg (N204) en de Haardijk. Vóór 15 april worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Wanneer dit niet kan, zoals bij vervoer van sommige materialen, vindt er vervoer over de weg plaats.

De huidige beschoeiing langs het water en langs de weg wordt verwijderd en vervangen voor een damwand van staal. Deze stalen damwand neemt de functie over van de huidige weg als waterkering.
Na het plaatsen van de damwand vult de aannemer de berm tussen de weg en het water verder aan met grond. Dit doen we met oog op de verkeersveiligheid in de toekomst. Hierdoor wordt het talud minder steil.

Vervolg

Omdat het niet mogelijk was om fase 2A voor de start van het vaarseizoen 2024 te realiseren, hebben we de start van de werkzaamheden uitgesteld tot het najaar. Na 1 oktober starten we met het verwijderen van de oude beschoeiingsresten en hinderlijke beplanting. Hierbij verwijderen we ook verschillende knotwilgen. Deze planten we na afloop van de werkzaamheden waar mogelijk weer opnieuw. We brengen een beschoeiing van houten palen aan met daartussen kunststof elementen. Zoals ook in fase 1 is gedaan. We voeren de werkzaamheden hoofdzakelijk vanaf het water uit.

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om boten en aanlegsteigers te verwijderen. Hierover is door het waterschap gecommuniceerd tijdens de bewonersavond. Steigers en vlonders die met een vergunning zijn gebouwd, worden teruggeplaatst. Steigers en vlonders die zonder vergunning zijn gebouwd, komen niet terug. Het materiaal geven we terug aan de eigenaar. Mocht u uw steiger of vlonder later willen terugplaatsen, dan kunt u een watervergunning aanvragen bij het waterschap en een omgevingsvergunning bij de gemeente. Kijk voor de watervergunning op de website van HDSR.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. L. Knopper via langelinschoten@montfoort.nl of 0348 476 400.