Herstel oevers Lange en Korte Linschoten en Haardijk

De komende jaren wordt een beschoeiing geplaatst en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de taluds en bermen langs de Lange en Korte Linschoten en Haardijk.

Dit is noodzakelijk omdat door het verzakken van de oevers een deel van de bermen verdwenen is. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan en heeft daarvoor het benodigde geld beschikbaar gesteld.

“In navolging van de werkzaamheden aan de oevers in de gemeente Oudewater wordt ook voor het Montfoortse deel hard gewerkt aan de voorbereiding van het herstel van de oevers. In Oudewater zijn al mooie voorbeelden te zien van hoe het straks gaat worden. Ik ben blij met de goede en nauwe samenwerking die we hebben met onder andere Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om straks tot een mooi resultaat te komen”, aldus Ivo ten Hagen, wethouder natuur en landschapsbeheer.

Binnen dit project werkt de Gemeente Montfoort nauw samen met de volgende partijen:

  • Provincie Utrecht;
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
  • Stichting Ribbius Peletier JR tot behoud van het Landgoed Linschoten;
  • Gemeente Oudewater.

Het project is in twee fasen verdeeld en wordt over een periode van ongeveer twee jaar uitgevoerd.

Stand van zaken (september 2022)

Na instemming van de gemeenteraad met het plan, is het ingenieursbureau Tijhuis Ingenieurs in opdracht van de gemeente Montfoort gestart met het uitwerken van het ontwerp voor de beschoeiingen en de taluds, het aanvragen van de vergunningen en het opstellen van het bestek dat nodig is om de uitvoering aan te kunnen besteden. 

Het was de bedoeling om in 2021 met het herstel van de oevers van de Lange Linschoten te beginnen. Helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Een groot deel van de oevers waaraan gewerkt gaat worden, is in particulier eigendom. Met alle betrokken eigenaren moet voor de start van het werk overeenstemming zijn over wat er op hun grond gaat gebeuren. Met nog niet iedereen binnen het project was deze overeenstemming bereikt, waardoor de aanbesteding van de werkzaamheden nog niet in gang gezet kon worden. Inmiddels is met alle betrokken eigenaren in de eerste fase overeenstemming.

In het najaar van 2021 is tijdens overleg met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gebleken dat een deel van de wegen waar wij beschoeiing zouden plaatsen onderdeel zijn van een regionale waterkering en dat deze waterkeringen niet meer voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld. Het Hoogheemraadschap heeft de gemeente gevraagd om samen te kijken naar mogelijkheden om de kadeverbeteringen te combineren met het plaatsen van de beschoeiingen. Om kosten te besparen en overlast te beperken zullen we gezamenlijk bekijken welke werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige delen die gepland stonden voor de eerste fase, doorgeschoven zullen worden naar de tweede fase.

Op 20 september 2022 hebben de gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een informatieavond in Linschoten georganiseerd voor direct omwonenden voor fase twee van dit project. De gemeente heeft hier verteld wat dit project inhoudt. Daarnaast konden omwonenden met hun vragen terecht bij de gemeente, ingenieuwsbureau Tijhuis of HDSR. De presentatie die deze avond gegeven download u hier

Vervolg

Op het moment dat de definitieve datum voor de start van de werkzaamheden bekend is, informeren we de betrokken bewoners in het projectgebied met een afzonderlijke nieuwsbrief. We streven ernaar om dit voorjaar met de uitvoering van de eerste fase te starten, waarna we aansluitend doorgaan met de tweede fase.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. L. Knopper via info@montfoort.nl of 0348 476 400.