Voornemen Gasunie tot aanleg gastransportleiding

Gasunie is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een gastransportleiding vanaf Noordeloos naar Reijerscop bij Utrecht. De leiding is 23,8 kilometer lang en voert door de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Montfoort, IJsselstein, Lopik en Utrecht.

De leiding komt voor het deel in gemeente Montfoort volledig in het buitengebied te liggen. Het gaat hierbij om twee tracédelen, van 900 en 1400 meter. In de afbeelding rechts geeft de stippellijn het nieuwe tracé aan door de gemeente Montfoort en IJsselstein. Voor de aanleg van de leidingen is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het paraplubestemmingsplan wordt naar verwachting in september ter inzage gelegd. Als het hele voortraject is doorlopen, zal naar alle waarschijnlijkheid de aanleg van de leiding starten vanaf december 2022. De werkzaamheden worden dan voor augustus 2023 afgerond. Gasunie is in overleg met de grondeigenaren en – gebruikers over de aanleg van de leiding.

4 Montfoort en IJsselstein

Waarom deze leiding?

Het kabinet heeft besloten dat de aardgaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 terug moet naar nul kubieke meter. Het Groningengas wordt momenteel gebruikt in huishoudens, de tuinbouw en de industrie. Grote industriële verbruikers gebruiken dit aardgas als brandstof of grondstof. Deze grote industriële verbruikers moeten nu overstappen op andere bronnen. Alle industrieën voor wie deze verplichting geldt, hebben gekozen voor aardgas van een andere samenstelling dan het Groningengas. Eén van die afnemers is de Lage Weide centrale van Eneco in Utrecht.

Leidingnet

Voor de verschillende soorten aardgas bestaan verschillende transportnetten. De leiding waarmee eerder Groningengas werd aangevoerd naar de industrie kan meestal niet gebruikt worden voor transport van het andere aardgas, bijvoorbeeld omdat de leiding wordt gebruikt om andere afnemers te beleveren.

Gasunie is verantwoordelijk voor het hoofdtransportnetwerk voor aardgas in Nederland. Dat is vastgelegd in de Gaswet. Gasunie moet zorgen dat de industrieën worden aangesloten op deze andere gaskwaliteit. Voor de belevering van Eneco moet Gasunie een nieuwe gastransportleiding aanleggen.

Hoe gaat de aanpassing van het bestemmingsplan in zijn werk?

In september wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor zes weken. Gedurende die periode  kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Eventuele zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting in november of december 2022 plaatsvinden.

Heeft u vragen?

Meer informatie is vindt u op de website van Gasunie. Daar staan ook de contactgegevens van de Gasunie. Wilt u contact met de gemeente opnemen over dit plan? Dan kunt u een email sturen naar de heer De Jong.