Gemeente wil grip houden op ontwikkeling gebied duurzame energiebronnen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen op een aantal percelen in de gemeente. Dit houdt in dat de grondeigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze deze willen verkopen. Het gaat om het gebied ten noorden van de kern Montfoort, ten zuiden van de A12, ten westen van de Blindeweg en ten oosten van de Cattenbroekerdijk.

Dit doen we om zelf  invloed te hebben op een eventuele ontwikkeling van dit gebied voor duurzame energiebronnen. We willen voorkomen dat de grond in handen komt van speculanten. Dit gebied is ook als meest kansrijk voor duurzame energiebronnen naar voren gekomen in het Toets- en Afwegingskader Duurzame Energie.

Waarom doen we dit?

Het klimaat verandert. Daarom willen we steeds meer energie die we gebruiken op een duurzame manier opwekken. In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Toets- en Afwegingskader Duurzame Energie vastgesteld. In het proces om te komen tot dit toets- en afwegingskader hebben we een uitgebreid participatietraject doorlopen. Ieder verzoek om ergens in onze gemeente energie op te wekken, wordt op basis van dit document beoordeeld.

Provincie Utrecht

In juli 2022 heeft de provincie Utrecht aangegeven dat er meer balans moet komen tussen de verschillende energiebronnen. Zij heeft gemeenten daarbij opgeroepen om (extra) windenergie- zoekgebieden vast te stellen. Ook heeft zij in haar PlanMER Windenergie (plan milieu-effectrapportage) een aantal (zoek)gebieden in de provincie aangegeven die zij als kansrijk zien en onderzoeken. Daarvan ligt een aantal gebieden in onze gemeente, waaronder het gebied waarop het college van B&W op 4 april Wvg toegepast heeft. De provincie is in deze projecten het bevoegd gezag en kan bij uitblijven van aanvullende zoekgebieden voor windenergie gebruikmaken van haar bevoegdheden om deze te realiseren. We willen dit graag (zoveel mogelijk) zelf in de hand houden, om de belangen van onze inwoners te waarborgen.

Inzage besluit

De grondeigenaren hebben een brief gekregen en wethouder Van Wikselaar is bij hen langs gegaan om in een gesprek meer uitleg te geven. Zij kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bekendmaking hiervan is  ook gepubliceerd op 5 april 2023 via Overheid.nl. Anderen hebben vanaf deze datum vier weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Het besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 april 2023 voor iedereen digitaal of in het Huis van Montfoort ter inzage.

Hoe gaat het verder?

Door het collegebesluit is de Wvg tijdelijk geldig. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad over de aanwijzing van percelen besluiten om de Wvg wettelijk geldig te maken. De verwachting is dat een raadsvoorstel inclusief een document met bezwaren en zienswijzen op 3 juli a.s. door de gemeenteraad behandeld wordt. Als de raad dit voorstel bestendigd, ligt het voorkeursrecht voor de komende drie jaar vast.