Montfoort onderzoekt locatie aan de Bleek fase 2 voor ontwikkeling flexwoningen

De gemeenteraad van Montfoort is op 25 september jl. akkoord gegaan met het onderzoeken van locatie De Bleek fase 2 om hier versneld flexwoningen te gaan bouwen. Dit kan versneld, omdat voor flexwoningen geen uitgebreide bestemmingsplanprocedure gevolgd hoeft te worden. De flexwoningen zijn bedoeld voor jongeren, statushouders, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en Oekraïners. Door flexwoningen te bouwen kunnen we op redelijk korte termijn iets doen aan de hoge woningnood en meer mensen aan een thuis helpen. Onderdeel van het onderzoek is het betrekken van omwonenden en belanghebbenden. Het college en de gemeenteraad kunnen de uitkomsten hieruit begin 2024 meewegen bij de definitieve besluitvorming.

De gemeente Montfoort vindt prettig wonen en leven in Montfoort en Linschoten belangrijk voor haar inwoners. Een passend woningaanbod is hierbij belangrijk. De vraag naar woonruimte is groot. Er is slechts een relatief klein aantal huurwoningen in de gemeente beschikbaar. Daarom is het van groot belang dat er op korte termijn, verspreid over de gemeente, huurwoningen bij komen. Hiermee wordt voorkomen, dat de druk op bepaalde wijken of straten groter wordt. Om de kansen op succesvolle integratie en de zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen en om openstaande vacatures in te kunnen vullen, helpen de gemeente en allerlei partijen hen actief bij het versneld vinden van werk. Partners van de gemeente, die hiervoor samenwerken zijn o.a. het Centraal Opvangcentrum Asielzoekers (COA), Ferm werk, vluchtelingenwerk, TechnoHUB, Montfoort Werkt en werkgevers.

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong zegt hierover: ‘We zijn blij met de eerste positieve reactie van de Provincie om mee te denken over het ontwikkelen van flexwoningen op De Bleek fase 2 en met het ontwikkelen van De Bleek fase 1. Het bouwen van woningen kan ons niet snel genoeg gaan De druk is erg hoog. We willen voorkomen dat onze jongeren wegtrekken naar andere gemeenten en ook invulling geven aan onze gezamenlijke opgave om nieuwkomers te huisvesten’.

Locatie De Bleek fase 2 is al in beeld als ontwikkellocatie voor woningbouw na 2030. Fase 2 volgt op De Bleek fase 1, waarover nu een bestemmingsplanwijziging voorligt. De Bleek fase 2 lijkt goed te passen in de gewenste ontwikkelingen. De gemeente werkt hierin samen met de Provincie Utrecht, woonstichting Cazas Wonen en marktpartijen.