Positief jaarresultaat 2022

Gemeente Montfoort heeft 2022 afgesloten met een netto financieel voordeel van 1.689.000 euro. Het positieve jaarresultaat is onder andere het gevolg van hogere ontvangsten van het Rijk, tegelijk blijft de toekomst onzeker.

In 2022 waren twee belangrijke ontwikkelingen: de nasleep van de coronacrisis en de inval van Rusland in Oekraïne. Dit heeft impact gehad op de gemeentelijke organisatie in de vorm van tijd en energie, die niet besteed kon worden aan andere projecten en lopende zaken. Hier stond  compensatie vanuit het Rijk tegenover. Het netto jaarresultaat bedraagt uiteindelijk 1.689.000 euro en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Het college is tevreden met het positieve resultaat over 2022. De financiële situatie blijft echter zorgelijk. Prijsstijgingen, toenemende kosten (energie en bouwkosten) en de situatie in Oekraïne zorgen voor een onzekere financiële toekomst. Door die onzekerheden blijft het raadzaam een (financieel) behouden koers aan te houden.

Behandeling jaarrekening

De bespreking van de jaarrekening 2022 staat gepland voor 20 juni a.s. in de openbare commissievergadering. De openbare raadsvergadering voor vaststelling van de jaarrekening is op
3 juli a.s.

De jaarstukken en een schematische weergave staan op de website van de gemeenteraad, vergaderstukken 20 juni.