Samenwerken aan de toekomst van ons landelijk gebied, een eerste stap is gezet

De gemeenten Lopik, Montfoort, IJsselstein, Oudewater en Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap) en de provincie Utrecht gaan samen aan de slag met de toekomst van het landelijk gebied in de Utrechtse Waarden.

Op 15 december hebben de gemeenten een intentieverklaring ondertekend. Dit is een eerste stap waarmee ze benadrukken samen aan het werk te willen, ook met onder andere boeren, natuur- en milieuorganisaties, fruittelers en inwoners. De start van een langjarig proces om te zorgen dat de Utrechtse Waarden ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied blijft waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. 

Plan van aanpak regio

De gemeenten, het waterschap en de provincie hebben de intentieovereenkomst opgesteld om samen met belanghebbenden te komen tot een plan van aanpak voor de Utrechtse Waarden. Dat plan van aanpak beschrijft hoe de drie overheden en de gebiedspartners met elkaar invulling en uitvoering geven aan de uitdagingen die er zijn op het gebied van natuur, water, klimaat en landbouw. Zoals: het behoud van het mooie weidse gebied, een gezonde leefomgeving met voldoende water, een klimaatbestendig landschap en duurzame en economisch rendabele landbouw.

Dat zijn geen gemakkelijke vraagstukken. Om te komen tot vervolgstappen en oplossingen zijn alle partijen nodig en de kennis die daar is. Waar er verschillen van inzicht zijn, wordt het gesprek daarover gevoerd. De overheden gaan daar in 2024 mee aan de slag en met alle relevante partijen ideeën en initiatieven ontwikkelen. Het streven is in het najaar 2024 een plan van aanpak gereed te hebben. 

Onze gemeente

Wethouder Van Wikselaar: “We zijn al gestart met gesprekken, gezamenlijke ideeën en innovaties met agrariërs in onze gemeente. Deze intentieverklaring zorgt ervoor dat we dit breder trekken voor de Utrechtse Waarden en dit met alle betrokken partijen gezamenlijk gaan doen. De intentieverklaring gaat uit dat het gezamenlijke gesprek start bij en met de agrariërs. Het is van belang dat de regie uit het gebied zelf komt.”

De samenwerkende partijen weten heel goed dat er veel liefde en waardering is voor het landschap in de Utrechtse Waarden. Dat staat voorop en moet wat deze partijen betreft behouden blijven. Hoe ze dat doen met de uitdagingen die er zijn, daarover volgt te zijner tijd meer informatie. Hoe we in onze gemeente nu al samen met agrarische ondernemers bouwen aan een vitaal buitengebied leest u op onze website.