Een positief jaarresultaat over 2023

Gemeente Montfoort sluit het jaar opnieuw af met een netto financieel voordelig saldo.

Dit positieve jaarresultaat voor 2023 (na bestemming) van 1.4 miljoen euro komt door voorzichtig beleid te voeren, door hogere incidentele ontvangsten van het Rijk en ontvangen rente. Het college stelt voor het overschot toe te voegen aan de algemene reserve, als buffer voor mindere tijden.

In 2023 waren er grote maatschappelijke opgaven op gebied van armoede, energie, klimaat, opvang, woningbouw en in het sociaal domein. De toenemende complexiteit van opgaven heeft invloed op de gemeentelijke uitvoering en financiën, ook voor de komende jaren. Daarom wordt voorgesteld het positieve jaarresultaat (na bestemming) toe te voegen aan de algemene reserve.

Het college is tevreden met het positieve resultaat over 2023. De financiële situatie blijft op de lange termijn onzeker door aanhoudende inflatie, een nieuw kabinet, onzekere inkomsten van de overheid, een dip in onze rijksinkomsten in 2026 en de opvang van ontheemden. Door een goede buffer op te bouwen, hebben we meer mogelijkheden om voor onze inwoners het voorzieningenniveau in onze mooie gemeente Montfoort te behouden.

Behandeling jaarrekening

De bespreking van de jaarrekening 2023 staat gepland voor 18 juni a.s. in de openbare commissievergadering. De openbare raadsvergadering voor vaststelling van de jaarrekening is op 8 juli a.s. De jaarstukken 2023 staan op de website van de gemeenteraad (agenda commissievergadering 18 juni).