Mogelijkheden voor leegstaande boerderijen

Wat is er mogelijk als agrariërs willen stoppen en de locatie met stallen leeg komen te staan? Tot voor kort was niet duidelijk wat er aan activiteiten mogelijk is. Daar is nu verandering in gekomen met de vaststelling van beleidsregels over vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Deze regels bieden stoppende agrariërs een toekomstperspectief en geeft helderheid over welke nieuwe functies er mogelijk zijn.

Sinds 2000 is het aantal agrarische bedrijven met meer dan een derde afgenomen. Hierdoor komen er regelmatig agrarische locaties vrij en dat leidt tot vragen van stoppende boeren die een andere activiteit willen starten op hun locatie. We willen perspectief kunnen bieden, verrommeling en ondermijnende activiteiten op deze locaties voorkomen, meer ruimte bieden aan verbreding van bedrijfsactiviteiten en tegelijk natuur beschermen en de kwaliteit van het buitengebied behouden. Het VAB-beleid geeft daarin de mogelijkheden.

Welke kansen zijn er?

De agrarische sector in Montfoort bestaat voornamelijk uit melkveehouders. Elk jaar stoppen één à twee bedrijven met hun agrarische activiteiten, vaak niet in één keer. Veel agrarische bedrijven, 42 procent, investeren in aanvullende activiteiten als nieuwe inkomstenbron. Als gemeente zien we kansen voor toerisme, recreatie, natuur, wonen en energieopwekking. Inwoners van het buitengebied zien vooral kansen in agrarische en recreatieve bedrijvigheid en natuur.

Wat zijn de speerpunten?

De nieuwe regels voor voormalige boerenerven richten zich op drie speerpunten:

  • Actieve samenwerking en verkorte aanpak: we werken nauw samen met initiatiefnemers om erven te veranderen. Met een verkeerslichtenmodel maken we duidelijk welke activiteiten per deelgebied wenselijk, onwenselijk zijn of mogelijk onder voorwaarden kunnen.
  • Multifunctioneel gebruik van boerderijen: Een boerenerf kan voor meerdere activiteiten worden gebruikt, naast landbouw. Dit maakt een geleidelijke verandering mogelijk, waarbij andere activiteiten door kunnen gaan als de agrarische activiteit stopt.
  • Positieve aanpak van initiatieven: We beoordelen initiatieven op hun milieu-impact, maatschappelijke waarde en verkeersdruk. We kijken eerst naar wat mogelijk is in plaats van wat niet kan.

Wat gaan de komende tijd doen?

De komende tijd werken we de verschillende acties uit; geven voorlichting over de nieuwe regels en beoordelen initiatieven met het verkeerslichtmodel. De provincie blijft plattelandscoaches inzetten. Ook onderzoekt de provincie hoe ze samen met gemeenten de ontwikkeling van knooperven, dat zijn kleinschalige woonerven in het buitengebied die ruimte bieden aan wonen en werken, mogelijk kan maken.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie is te lezen op onze website www.montfoort.nl/vitaalbuitengebied