Omgevingsvisie

In deze Omgevingsvisie hebben we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente voor de lange termijn vastgelegd.

De eerste stap om te komen tot een Omgevingsvisie heeft geresulteerd in de Atlas van onze gemeente. Hierin hebben we het bestaand beleid wat relevant is voor de fysieke leefomgeving samengevat. Ook hebben we hierin de kansen en zorgen per onderwerp meegenomen. Tot slot beschrijven we de huidige identiteit van de gemeente om als basis te dienen voor de afwegingen in de visie. In de Atlas hebben we de inbreng van buurgemeenten, waterschap, provincie, inwoners en ondernemers zo goed mogelijk verwerkt. De Atlas is vastgesteld door het college en onderstaand te downloaden.

Op 13 december 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’ vastgesteld. In deze Omgevingsvisie hebben we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente voor de lange termijn vastgelegd. De digitale omgevingsvisie vindt u rechts op deze pagina.

Wat is de Omgevingsvisie?

In de visie leest u hoe de gemeente de toekomst van de fysieke leefomgeving voor zich ziet. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat u ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten en rivieren. Maar ook meer sociale componenten, zoals gezondheid en veiligheid horen hierbij. Soms zitten daar tegengestelde belangen in of vragen nieuwe ontwikkelingen om keuzes. Daarom is de koers bepaald voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente als geheel en stellen we -waar nodig- nu al per gebied bepaalde prioriteiten.

Waarom is de Omgevingsvisie van belang voor ondernemers en inwoners?

Met deze Omgevingsvisie zetten we een ruimtelijke koers uit. Daarmee is deze Omgevingsvisie geen compleet uitgewerkt plan, eerder een stip op de horizon. Het biedt kaders voor zowel grootschalige als kleinere initiatieven en zal worden gebruikt als afwegingskader voor ontwikkelingen die niet binnen het bestemmingsplan (of straks Omgevingsplan) passen. De gemeente gebruikt de visie ook als basis voor overleg met bijvoorbeeld buurgemeenten, provincie en waterschap. Omdat de Omgevingsvisie veel vaker herzien wordt dan bijvoorbeeld een structuurvisie of bestemmingsplan, kunnen we beter inspelen en meebewegen met trends en ontwikkelingen.

Keuzes voor de toekomst van onze gemeente

De Omgevingsvisie is gebaseerd op bestaande beleidsuitgangspunten. Wat nieuw is in de Omgevingsvisie, is de integrale benadering. Dit wil zeggen dat we niet vanuit één beleidslijn denken, maar alles gecombineerd hebben. Nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, zoals zoekgebieden voor zonnevelden en woningbouw, zijn hierin opgenomen. En er is meer ruimte voor ommetjes beschreven, daar waar dat kan. Dit betekent niet dat op basis van de visie nieuwe woningen, bedrijven, zonnepanelen en landschappelijk elementen gerealiseerd kunnen worden, hiervoor worden aparte procedures doorlopen.

Samenwerken aan fysieke leefomgeving

Uit de participatie blijkt dat inwoners, ondernemers en de raadsleden trots zijn op de plek waar ze wonen of hun bedrijf hebben, en er grote bereidheid is om bij te dragen aan bijvoorbeeld het klimaatbestendig maken van de gemeente en het duurzaam opwekken van energie op eigen perceel. De gemeente stelt zich hierbij faciliterend en samenwerkend op. De fysieke leefomgeving is van ons allemaal.