Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Vanaf 1 januari 2024 kunt u melding maken bij de gemeente van verhuurders die misbruik maken van hun positie. Op basis van uw melding kan de gemeente dan gerichte actie ondernemen.

U kunt als huurder een melding maken tegen particuliere verhuurders die misbruik maken van hun positie. Huurt u van een woningbouwcorporatie? Dan doet u uw melding bij de woningcorporatie of Autoriteit Woningcorporaties.

Direct uw melding online doen

Doet u de melding liever telefonisch? Belt u dan naar 0348 476 400. Melden is kosteloos en mag anoniem. De gemeente werkt in de aanpak van huurmisstanden samen met antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden Nederland.

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan vaak via een uitzendbureau

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die behandelt dan zelf de klacht.

Wanneer een melding doen

De wet goed verhuurderschap is er om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten aan bepaalde voorwaarden gaan voldoen. Houden zij zich niet aan deze voorwaarden dan kunt u dit melden. Het gaat om de volgende zaken:

 • U ver­moedt dat u door een ver­huur­der steeds op­nieuw wordt af­ge­we­zen voor een wo­ning van­we­ge uw gods­dienst, le­vens­over­tui­ging, po­li­tie­ke ge­zind­heid, ras, ge­slacht, na­ti­o­na­li­teit, sek­su­e­le ge­aard­heid of bur­ger­lij­ke staat.
 • U wordt ge­ïn­ti­mi­deerd door uw ver­huur­der. Dat kan zo­wel fy­siek als schrif­te­lijk zijn.
 • Uw ver­huur­der wil de huur­over­een­komst niet schrif­te­lijk vast leg­gen.
 • Uw ver­huur­der heeft u niet schrif­te­lijk ge­we­zen op:
  • uw rech­ten en plich­ten
  • dui­de­lij­ke af­spra­ken over een even­tu­e­le borg
  • de re­gels over de ser­vi­ce­kos­ten
  • de con­tact­ge­ge­vens van de be­heer­der
  • de con­tact­ge­ge­vens van het lo­ka­le meld­punt ongewenst verhuurgedrag
 • Uw ver­huur­der wil meer dan 2 maan­den huur als borg.
 • Uw ver­huur­der vraagt naast huur en borg nog een ex­tra be­drag. Zoals bij­voor­beeld be­mid­de­lings­kos­ten.
 • De ser­vi­ce­kos­ten moe­ten re­de­lijk zijn en in ver­hou­ding met de daad­wer­ke­lijk ge­maak­te kos­ten. Uw ver­huur­der moet een specificatie van de servicekosten geven, voor­dat u het huur­con­tract te­kent. Uw ver­huur­der moet ook een jaar­lijk­se af­re­ke­ning ge­ven van de ser­vi­ce­kos­ten.
Arbeidsmigranten / migrant workers (information also in english)

Voor arbeidsmigranten gelden er nog extra regels waar verhuurders aan moeten voldoen. U kunt meldingen maken wanneer:

 • Uw verhuurder het huurcontract gekoppeld heeft aan het arbeidscontract. Deze mogen niet aan elkaar vastzitten.
 • Uw verhuurder uw rechten en plichten niet in een taal heeft geschreven die u begrijpt.

For migrant workers additional rules apply. You can contact the local authority if:

 • Your landlord has interlinked the lease and the employment contract. This is not allowed.
 • Your landlord should provide your rights and obligations in a language you understand.

For more information on good landlordship act look at this website.

Wat gebeurt er met uw melding

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden.

Op basis van de melding kan de gemeente gerichter actie ondernemen tegen verhuurders die misbruik maken van hun positie. Als de gemeente misstanden vaststelt, volgt een waarschuwing aan de verhuurder om de misstand op te lossen. Eventueel kan ze ook een boete of bestuursdwang opleggen.

Waarom meldpunt ongewenst verhuurgedrag

We voeren per 1 januari 2024 een meldpunt in waar misstanden in de particuliere verhuur gemeld kunnen worden. Het meldpunt is onderdeel van de wet goed verhuurderschap die per 1 juli 2023 is ingegaan.

Extra hulp en advies

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels tegen discriminatie op de woningmarkt.

Wanneer u op ander vlak problemen heeft met uw verhuurder dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie biedt hulp wanneer u het niet eens bent met bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten.