Openbare besluitenlijst 10 oktober 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 10 oktober 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

W. van Wikselaar

Intentieverklaring (‘Letter of Intent’) samenwerking gebiedsproces de Utrechtse Waarden

Het college besluit de Letter of Intent “samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden” vast te stellen en mede te ondertekenen en de gemeenteraad hierover mondeling te informeren.


2.*

W. van Wikselaar

Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2023

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2023;

2. De financiële gevolgen te betrekken bij de Voorjaarsrapportage 2024;

3. De raad door een raadsinformatiebrief te informeren over de gevolgen van deze circulaire en de actuele stand van het financieel perspectief.


3.

C.L. Jonkers

Principeverzoek zorg- en kampeerboerderij Achthoven-Oost 3

Het college besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van nieuwbouw voor een zorg- en kampeerboerderij op het perceel Achthoven-Oost 3, met dien verstande dat:

a. Hiervoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd;

b. De zorg- en kampeerboerderij als nevenfunctie wordt vergund, waardoor deze onderdeel moet blijven van het agrarisch hoofdbedrijf;

c. Eenzelfde oppervlakte als de nieuwbouw aan bestaande bebouwing (deel van een verouderde agrarische loods) wordt gesloopt;

d. De voorgestelde vorm en positionering van de nieuwbouw aangepast zal worden, in overleg met de gemeente;

2. Dit principebesluit aan de initiatiefnemers mee te delen door middel van een brief.


4.*

A.M. van de Poll

Regionale verkenner regionale samenwerking Utrecht West sociaal domein

Het college besluit:

1. In te stemmen met de inzet van een regionale verkenner;

2. De lasten voor deze inzet te betrekken bij het eerstvolgende P&C product;

3. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren over het proces om te komen tot de koers inzake regionale samenwerking Utrecht West sociaal domein.


5.

C. van Dalen

2e fase renovatie minigemalen

Het college besluit:

1. In te stemmen met de bijgevoegde inkoopstrategie voor de tweede fase renovatie minigemalen;

2. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder C. van Dalen voor het verstrekken van de gunning van de opdracht mits deze binnen de directieraming past;

3. Portefeuillehouder C. van Dalen volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de opdrachtbrief voor de renovatie van de 82 minigemalen;

4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang, genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de paragraaf Financiën en de bedragen genoemd in de inkoopstrategie. Reden voor de geheimhouding is gelegen in artikel 5.1, lid 2, van de Wet open overheid met als motivering dat openbaarmaking de onderhandelings-positie van de gemeente kan schaden. Op de betreffende bijlage is van deze geheimhouding melding gemaakt.


6.*

C. van Dalen

Halfjaarrapportage Buurtsportcoach 2023-1

Het college neemt kennis van de halfjaarrapportage Buurtsportcoach 2023-1 en informeert de raad over deze halfjaarrapportage middels een raadsinformatiebrief.


7.

W. van Wikselaar

Bestemming SPUK Lokale Aanpak Isolatie

Het college besluit:

1. Positief te besluiten over de bestemming voor SPUK gelden Lokale Aanpak Isolatie;

2. Een budget van € 268.640,- beschikbaar te stellen, waarvan een bedrag van € 268.640,- wordt gedekt door een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze subsidieaanvraag moet nog gedaan worden, uiterlijk voor 31-10-2023;

3. Als bovenstaande subsidie wordt toegekend aan de gemeente Montfoort, de begroting dienovereenkomstig en budgetneutraal te wijzigen.

8.*

C.L. Jonkers

Principeverzoeken zonnepark en hoogspanningsstation Linschoten

Het college stelt de raad voor in principe medewerking te verlenen aan de plaatsing van een hoogspanningsstation en natuurinclusief agrarisch zonnepark Linschoten mits:

1. Voldaan wordt aan de randvoorwaarden en aspecten uit het afwegingskader voor het opwekken van duurzame elektriciteit;

2. Het nieuw aan te leggen fietspad, alsmede aan te leggen duiker(s) beheerd en onderhouden worden door de initiatiefnemers;

3. Een anterieure overeenkomst gesloten wordt tussen initiatiefnemers en de gemeente Montfoort;

4. Aangetoond wordt dat de biodiversiteit van en rondom het gebied toeneemt.

5. 50% van het zonnepark ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de lokale gemeenschap;

6. Het agrarische gebied beheerd en begraasd zal worden door een lokale boer;

7. De zonnepanelen op maximaal 1,50 meter hoogte geplaatst worden;

8. In samenspraak met de gemeente een communicatie- en participatieaanpak wordt opgesteld;

9. Aan het einde van de levensduur de zonnepanelen, inclusief fundering, verwijderd en hergebruikt worden conform de richtlijn AEEA;

10. Voldaan wordt aan de randvoorwaarden zoals gesteld in bijlage 6: Voorwaarden vooroverlegpartners.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2