Openbare besluitenlijst 12 december 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 12 december 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

A.P.M. van de Poll

Regioplan Midden-Nederland in het kader van het Integraal Zorgakkoord

Het college stemt in met het Regioplan Midden-Nederland in het kader van het Integraal Zorgakkoord.

2.

C. van Dalen

Gunning 2e fase renovatie minigemalen

Het college besluit de tweede fase renovatie minigemalen te gunnen aan de partij met de laagste inschrijving en het extra benodigde
krediet te dekken uit het GRP en door middel van een ambtelijke wijziging te verwerken bij de voorjaarsrapportage 2024.


3.*

C.L. Jonkers

Ontwerp paraplubestemmingsplan Wonen en Logies

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerp paraplubestemmingsplan Wonen en Logies;

2. Het ontwerp paraplubestemmingsplan overeenkomstig art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening, gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen;

3. De raad hierover via een raadsinformatiebrief te informeren.

4.

C.L. Jonkers

Allonge Intentieovereenkomst De Bleek en Doeldijk

Het college besluit:

1. In te stemmen met de inhoud van de overeenkomst ‘Anterieure Exploitatieovereenkomst De Bleek fase 1’;

2. Wethouder C.L. Jonkers te mandateren om de overeenkomst te ondertekenen;

3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang genoemd in artikel 5.1 lid 2f van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de bijlage van dit collegevoorstel.

5.*

C.L. Jonkers

OBP 2e herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “2e herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012” (NL.IMRO.0335.BP2eHerzBg-ON01);

2. Het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen;

3. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

6.*

C.L. Jonkers

Beantwoording schriftelijke vragen PAK uitbreiding Cattenbroekerdijk 34

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van PAK over de uitbreiding van de varkensstal op de Cattenbroekerdijk 34 via een raads-
informatiebrief.

7.

C. van Dalen

Ondertekening addendum inkoopconvenant inburgering 2021

Het college besluit Wethouder C. van Dalen volmacht te geven om namens burgemeester P.J. van Hartskamp - de Jong het derde addendum bij het Inkoopconvenant Inburgering U16 te ondertekenen.


8.

W. van Wikselaar

Gezamenlijk aanbesteden intermediair Lokale Aanpak Isolatie

Het college besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om met de samenwerkende gemeenten één intermediair te selecteren en opdracht te geven.

2. De provincie Utrecht (als kwartiermaker van het Energie Diensten Centrum (EDC)) te
machtigen om de daarvoor benodigde
aanbesteding te verzorgen en namens onze
gemeente als gemandateerd opdrachtgever voor de intermediair op te treden.

9.*

C.L. Jonkers

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Dorpstraat 9, Linschoten

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Dorpstraat 9, Linschoten” met bijbehorende bijlagen (NL.IMRO.0335.BPDorpstraat9-ON01);

2. Op basis van het ontwerpbestemmingsplan Dorpstraat 9, Linschoten geen (vormvrije) m.e.r. (beoordelings)-procedure te doorlopen;

3. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende bijlagen, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor zes weken ter inzage te leggen;

4. Met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten;

5. De zakelijke beschrijving van de met de initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst bekend te maken en ter inzage te leggen zodra deze is getekend;

6. Geen voorstel aan de raad te doen tot vaststelling van het bestemmingsplan wanneer (a) er geen anterieure overeenkomst wordt gesloten, of (b) het voor de gemeente niet langer mogelijk is de zakelijke beschrijving van deze overeenkomst voor 1 januari 2024 bekend te maken waardoor deze niet voor die datum ter inzage kan worden gelegd;

7. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.


10.

W. van Wikselaar

Verlengen uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie regio Utrecht

Het college besluit:

1. De Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022-2023 (hierna: U&H-strategie) te verlengen tot en met 31 december 2025 overeenkomstig bijgaand conceptbesluit;

2. De bij de U&H-strategie behorende bijlage ‘Richtlijn dwangsombedragen en termijnen’ aan te vullen met viertal meest voorkomende overtredingen ten aanzien van het taakveld Energie;

3. Daar waar in de U&H-strategie verwezen wordt naar de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS), deze te vervangen door de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht LHSO.


11.*

C.L. Jonkers

Ontwerpbestemmingsplan ’15 extra parkeerplaatsen Joop Westerweelstraat’

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ’15 extra parkeerplaatsen Joop Westerweelstraat’ (NL.IMRO.0335.BpParkeerplaatsJW2-ON01);

2. Op basis van het ontwerpbestemmingsplan een milieueffectrapport niet nodig te achten voor deze ontwikkeling (ex art. 7.17 Wm);

3. Het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor zes weken ter inzage te leggen;

4. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.


12.*

C.L. Jonkers

Ontwerpbestemmingsplan Park Rapijnen, Linschoten

Het college besluit:

1. Tot het aangaan van een anterieure overeenkomst;

2. Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie geen milieueffectrapportage voor deze ontwikkeling op te stellen (ex art. 7.17 Wm);

3. Af te wijken van de Doelgroepenverordening 2022 gemeente Montfoort;

4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende bijlagen “Park Rapijnen, Linschoten” (NL.IMRO.0335.BPParkRapijnen-ON01);   

5. In te stemmen met het ontwerpbesluit om een hogere grenswaarde (wegverkeerslawaai) vast te stellen als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder;

6. Een hogere geluidsbelasting (industrielawaai) toe te staan voor 3 patiowoningen;

7. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende bijlagen, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen, samen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder;

8. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.


13.

C.L. Jonkers

Wijziging Bestemmingsplan De Bleek fase I tbv raadsvoorstel

Het college besluit met betrekking tot het bestemmingsplan De Bleek fase I:

1. Een gewijzigde plankaart vast te stellen;

2. Een gewijzigde nota van wijzigingen vast te stellen;

3. Een gewijzigde nota van zienswijzen vast te stellen.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
Afbeelding 2