Openbare besluitenlijst 15 augustus 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer J.C. Teeuwen, loco-secretaris


Afwezig: de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder


B&W vergaderdatum: 15-08-2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

P.J. van Hartskamp – de Jong

Handboek Vervanging gemandateerde taken ODRU

Het college besluit:

1. Het besluit vervanging archiefbescheiden gemandateerde taken gemeente Montfoort door Omgevingsdienst regio Utrecht vast te stellen;

2. Het vervangingsbesluit gemandateerde taken gemeente Montfoort door Omgevingsdienst regio Utrecht te publiceren;

3. Via een brief de Omgevingsdienst regio Utrecht hierover te informeren.


2.

C.L. Jonkers

Verzoek toekenning huisnummer Cattenbroekerdijk 22A Linschoten

Het college besluit niet mee te werken aan het verzoek om het huisnummer 22A - dat is toegekend aan het hoofdgebouw (de boerderij) op het perceel aan de Cattenbroekerdijk te Linschoten - te verplaatsen naar het bijgebouw bij het hoofdgebouw.


3.

C.L. Jonkers

C. van Dalen

Gedeeltelijke beëindiging c.q. aanpassing huur-/onderhoudsovereenkomst met de SBSR inzake sportpark Rapijnen

Het college besluit in te stemmen met gedeeltelijke beëindiging c.q. aanpassing huur-/onderhoudsovereenkomst met de stichting Beheer Sportpark Rapijnen overeenkomstig een brief aan de stichting.


4.*

C.L. Jonkers

Raadsinformatiebrief NOVEX-gebied Groene Hart

Het college besluit in te stemmen met een raadsinformatiebrief NOVEX-gebied Groene Hart.


5.*

C. van Dalen

Zienswijze wijzigingen Afstemming- en Re-integratieverordening Ferm Werk

Het college stelt de raad voor af te zien van het indienen van een zienswijze op de wijziging van Afstemmingsverordening Ferm Werk en de Re-integratieverordening 2023 Ferm Werk.


6.*

C.L. Jonkers

Vooroverleg verbouwing Bloesemhof tot vier appartementen (aangepast ontwerp)

Het college besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan de verbouwing van het voormalige verpleeghuis Bloesemhof tot vier seniorenappartementen, mits de nieuw te realiseren appartementen uitsluitend worden verhuurd aan senioren;

2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren;

3. De initiatiefnemer via een brief te informeren.

7.

C. van Dalen

Incidentele subsidie SchuldHulpMaatje en GymPoint

Het college besluit:

  1. De Stichting Montfoort-Linschoten Helpt.een incidentele subsidie te verstrekken van3.198,- vanuit het subsidiebudget van programma 5;

  2. De Stichting GymPoint een incidentele subsidie te verstrekken van1.300,- vanuit het subsidiebudget van programma 4.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2