Openbare besluitenlijst 19 december 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 19 december 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

W. van Wikselaar

Plan van aanpak Lokale adaptatiestrategie (LAS)

Het college stemt in met het plan van aanpak voor het opstellen van een Lokale Adaptatiestrategie (LAS) voor de gemeente Montfoort.


2.

P.J. van Hartskamp – de Jong

Aanwijzen van de SWOM als briefadresgevende instelling op Kasteelplein 7

Het college besluit de SWOM aan te wijzen als briefadresgevende instelling op het adres Kasteelplein 7, 3417 JK Montfoort.


3.*

A..P.M. van de Poll

Vertraging aanbesteding Doelgroepenvervoer

Het college besluit:

1. In te stemmen met het addendum bij het convenant Regiotaxi Veenweide en daarmee het convenant Regiotaxi Veenweide te verlengen van 1 januari 2024 tot het moment dat de nieuwe raamovereenkomst Regiotaxi 2024-2028 van kracht wordt;

2. Volmacht te verlenen aan wethouder Van de Poll voor ondertekening van het addendum;

3. De raad te informeren over de vertraging in de aanbesteding Regiotaxi middels een raadsinformatiebrief.


4.

C. van Dalen

Wijziging regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg

Het college besluit tot vereenvoudiging van de regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023, en tot wijziging van artikel 10 lid 4 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning & jeugdhulp gemeente Montfoort 2020.


5.*

A.P.M. van de Poll

Raadsinformatiebrief
beschermd wonen

Het college neemt kennis van de voortgang van de transitie Beschermd wonen en besluit de raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief (inclusief bijlage).


6.

C.L. Jonkers

Voortzetting kruimelgevallenbeleid onder de Omgevingswet

Het college besluit:

1. Het huidige ‘Kruimelgevallenbeleid (2019), beleidsregels voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ per 1 januari 2024 van toepassing te verklaren op de Omgevingswet, en aan te merken als ‘Kruimelgevallenbeleid 2024’, als aanvulling op de Bruidsschat;

2. De portefeuillehouder een mondelinge mededeling te laten doen over het besluit aan de raad tijdens een eerstvolgende raadsvergadering;

3. Het Kruimelgevallenbeleid (2024) algemeen bekend te maken op de gemeentelijke website en www.officiëlebekendmakingen.nl.


7.*

C.L. Jonkers

Wet goed verhuurderschap

Het college besluit:

1. Het meldpunt ‘ongewenst verhuurgedrag’ in te stellen per 1 januari 2024;

2. De beleidsregels Wet goed verhuurderschap gemeente Montfoort vast te stellen, waarmee het college van B&W handhavend kan optreden tegen ongewenst verhuurgedrag en deze via www.officiëlebekendmakingen.nl te publiceren;

3. In te stemmen met de informatiebrief namens het college waarmee de bij de gemeente bekende verhuurders en woningcorporaties geïnformeerd worden over het gemeentelijk meldpunt;

4. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over het besluit tot het instellen van het meldpunt en het vaststellen van de beleidsregels.


8.*

W. van Wikselaar

Wijziging gemeenschappelijke regeling ODRU (deel 2)

Het college besluit:

1. In principe te besluiten in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht overeenkomstig bijgevoegde concept-wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht;

2. De raad op grond van artikel 1, vierde en vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen om toestemming te vragen om als college te mogen overgaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht, welke wijziging van de gemeenschappelijke regeling uiteindelijk door de colleges van de deelnemende gemeenten definitief zal worden vastgesteld.


9.

C.L. Jonkers

Omgevingsvergunning M.A. Reinaldaweg 50

Het college besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke woonunit op M.A. Reinaldaweg 50 voor een periode van 5 jaar, met toepassing van de in het kruimelgevallenbeleid opgenomen hardheidsclausule.

10.

C. van Dalen

Brugwachtershuisje toevoegen aan gemeentelijk vastgoed

Het college besluit:

1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst brugwachtershuisje met Rijkswaterstaat;

2. Nieuw gemeentelijk vastgoed aan te nemen en daarmee af te wijken van bestaand beleid;

3. Wethouder Van Dalen als portefeuillehouder Cultureel Erfgoed & Vastgoed volmacht te verlenen om de overeenkomst met Rijkswaterstaat namens het college te tekenen.


11.*

C.L. Jonkers

Evaluatie instrument parkeerfonds

Het college neemt kennis van de evaluatie van het instrument parkeerfonds en besluit de raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2