Openbare besluitenlijst 19 september 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 19 september 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers


Vaststellen bestemmingsplan Johan de Ridderlaan naast 1, Montfoort

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan naast 1, Montfoort’ ongewijzigd vast te stellen, inclusief de Nota van Zienswijzen en geen exploitatieplan vast te stellen.

2.

C. van Dalen

Integraal plan van aanpak - Brede SPUK

Het college besluit:

1. Als college de richting te onderschrijven zoals benoemd in het (concept) integraal plan van aanpak;

2. Dit (concept) integraal plan van aanpak voor te leggen aan de kerngroep VNG/VSG om het van advies te laten voorzien;

3. Wethouder Van Dalen te mandateren voor het verwerken van niet-zwaarwegend advies, het ondertekenen en indienen van het integraal plan van aanpak.


3.

W. van Wikselaar

Frauderisico-analyse

Het college besluit in te stemmen met de frauderisico-analyse 2023.


4.

P.J. van Hartskamp – de Jong

Verrekening neveninkomsten politieke bestuurders 2022

Het college besluit:

1. Om geen verrekening van neveninkomsten met de bezoldiging van de wethouders Van Dalen, Van Wikselaar en Van de Poll en de voormalig wethouders Vlaar, Ten Hagen, Koster-Dreese en Van Wiggen toe te passen;

2. Om verrekening van de neveninkomsten met de bezoldiging van burgemeester Van Hartskamp - De Jong toe te passen;

3. Om af te wijken van het advies voor wethouder Jonkers en geen verrekening toe te passen.


5.*

W. van Wikselaar

Vastellen definitief subsidieoverzicht

Het college besluit:

  1. 1. De zienswijze van Platform Duurzaam Montfoort toe te wijzen en hen met een brief te informeren;

  2. 2. De zienswijze van Gympoint af te wijzen en hen met een brief te informeren;

  3. 3. Het subsidieoverzicht 2024 inclusief de verwerking van de besluiten van punt 1 en 2 vast te stellen en de raad met een raadsinformatiebrief het definitieve subsidieoverzicht 2024 ter kennisname aan te bieden.


6.

C.L. Jonkers

Proces afronding masterplan Burgemeester de Geusplein (De Vaart)

Het college besluit in te stemmen met het vervolgproces van de herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein (De Vaart) tot de aanbestedingsfase.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2