Openbare besluitenlijst 22 augustus 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 22 augustus 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

Principeverzoek wijziging bestemming en herontwikkeling Waardsedijk 14a/b

Het college besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de wijziging van bestemming en herontwikkeling op Waardsedijk 14a/b, mits:

  1. de nieuw te realiseren woningen op meer dan 50 meter van het agrarisch bouwvlak van de Waardsedijk 11 worden gerealiseerd;

  2. de werkschuren worden bestemd als milieucategorie 1: beroep aan huis;

  3. de nieuwe natuur wordt ontwikkeld als droog kruidenrijk grasland;

  4. er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

  5. er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden van de Ervenconsulent;

  6. er een anterieure overeenkomst wordt gesloten.

 2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren;

 3. De initiatiefnemer via een brief te informeren.


2.*

C.L. Jonkers

Kredietaanvraag herinrichting Parklaan West

Het college stelt de raad voor:

 1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 345.000 excl. BTW voor het uitvoeren van het project ‘Herinrichting Parklaan West’.

 2. De kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

 3. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen en de kapitaallasten vanaf jaarschijf 2024 op te nemen.


3.

W. van Wikselaar

Aanwijzingsbesluit heffings – en invorderingsambtenaar

Het college stelt het ´aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar’ vast.


4.*


C.L. Jonkers

Raadsvoorstel bestendiging voorkeursrecht Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Heeswijk-Oost te Montfoort.

Het college stemt in met het raadsvoorstel en stelt de gemeenteraad voor om het voorkeursrecht te vestigen ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Heeswijk-Oost op basis van artikelen 2 en 4 Wvg.

5.

C.L. Jonkers

Geactualiseerde voorwaarden gezamenlijke oplaadinfrastructuur 2023 MRA-E

Het college besluit:

1. In te stemmen met nieuwe voorwaarden voor de gezamenlijke oplaadinfrastructuur 2023;

2. Wethouder C.L. Jonkers te machtigen voor het ondertekenen van de brief.

6.*

C.L. Jonkers

Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Montfoort

Het college besluit de gemeenteraad met een raadsvoorstel voor te stellen:

a) het ‘Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Montfoort’ en

b) de ‘Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen gemeente Montfoort’, vast te stellen.

7.*

C. van Dalen

Uitwerking beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de uitwerking van de beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.


8.

C.L. Jonkers

Tijdelijke inrichting en verlengen opheffing van vrachtwagenparkeerplaatsen op de werf

Het college besluit:

1. In te stemmen met de tijdelijke inrichting van de gemeentelijke werf;

2. Vooruitlopend op de definitieve opheffing, in te stemmen met het verlengen van de tijdelijke

opheffing van de vrachtwagenparkeerplaatsen op de werf tot 1 oktober 2024;

3. In te stemmen om communicatie te verzorgen richting de eigenaren van de vrachtwagens over het besluit.

9.*

C.L. Jonkers

W. van Wikselaar

VTH uitvoeringsprogramma 2023 en jaarverslag 2022

Het college besluit:

 1. Het jaarverslag VTH 2022 en uitvoeringsprogramma VTH 2023 voor de milieu- en bouwtaken vast te stellen.

 2. De gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2