Openbare besluitenlijst 24 oktober 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 24 oktober 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C. van Dalen

Aanbesteding fase 2B herstel oevers Lange Linschoten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de bijgevoegde inkoopstrategie voor fase 2B herstel oevers Lange Linschoten;

  2. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder C. van Dalen voor het verstrekken van de gunning van de opdracht mits deze binnen de directieraming past;

  3. Wethouder C. van Dalen volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de opdrachtbrief voor de uitvoering van fase 2B Herstel oevers Lange Linschoten;

  4. Het geheim verklaren van bijlage 1 tot na de gunning van de opdracht conform artikel 55 lid 1 van de gemeentewet.


2.*

C. van Dalen

Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

Het college besluit een concept-zienswijze in te dienen tegen Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU door middel van een uitgaande brief en de raad voor te stellen in te stemmen met de concept-zienswijze zoals die door het college is ingediend tegen Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2