Openbare besluitenlijst 26 september 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 26 september 2023Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C. van Dalen

Overeenkomst met NSR/Geldfit

Het college besluit tot het aangaan van een aansluitovereenkomst Nederlandse Schuldhulproute/ Geldfit voor de periode 1-10-2023 tot 1-10-2025 en de burgemeester machtigt teamcoördinator R. van der Blij om de aansluitovereenkomst te ondertekenen.


2.*

W. van Wikselaar

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht

Het college besluit om in te stemmen met het concept-wijzigingsbesluit GR AVU en verzoekt de raad toestemming te verlenen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht, via bijgevoegd raadsvoorstel.

3.*

W. van Wikselaar

Vaststelling Ruimtelijke kaders paardenhouderij Gemeente Montfoort

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de nota van zienswijzen ontwerp beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kaders paardenhouderij Gemeente Montfoort’ en de beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kaders paardenhouderij Gemeente Montfoort’ vast te stellen.


4.

C.L. Jonkers

Weigering vergunning Willeskopperpoort fase I en II en Keizerstraat 34

Het college besluit de aangevraagde omgevingsvergunningen voor Willeskopperpoort fase I en II en voor Keizerstraat 34 te weigeren.


5.*

W. van Wikselaar

Najaarsrapportage 2023

Het college besluit:

1. In te stemmen met de Najaarsrapportage 2023;

2. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage;

3. De raad voor te stellen de Najaarsrapportage 2023 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen;

4. De raad voor te stellen € 95.000,- uit de Algemene Reserve toe te voegen aan de reserve Parkeerfonds en dit bedrag weer door te storten naar de reserve Dekking kapitaallasten.De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2