Openbare besluitenlijst 28 november 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 28 november 2023Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

W. van Wikselaar

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake bestemmingsplannen

Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak inzake twee bestemmingsplannen.

2.

C.L. Jonkers

C. van Dalen

Deelnemersovereenkomst, vernieuwing dienstverleningsovereenkomst Mooisticht & benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Het college besluit:

1. Benoemen van nieuwe en plaatsvervangende commissieleden per 1 januari 2024;

2. In te stemmen met de deelnemersovereenkomst;

3. In te stemmen met de vernieuwde dienstverleningsovereenkomst;

4. Burgemeester van Hartskamp - de Jong namens het college de deelnemersovereenkomst

en de dienstverleningsovereenkomst te laten ondertekenen.


3.

P.J. van Hartskamp – de Jong

Intentieovereenkomst met Cazas Wonen (Flexwoningen De Bleek fase 2)

Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst met Cazas Wonen ‘Flexwoningen De Bleek fase 2’ en burgemeester P.J. van Hartskamp-de Jong de intentieovereenkomst te laten ondertekenen, conform het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet. De intentieovereenkomst wordt ondertekend nadat er een gesprek is geweest met Cazas.


4.*

C.L. Jonkers

Raadsinformatiebrief ontwerp buitenruimte Kindcentrum Montfoort

Het college informeert de raad middels een raadsinformatiebrief over het ontwerp voor de buitenruimte en openbare

ruimte van Kindcentrum Montfoort.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2