Openbare besluitenlijst 29 augustus 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 29-08-2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

W. van Wikselaar

Vitaal Buitengebied

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het informeren van de raad met betrekking tot de stand van zaken van het project ‘Vitaal Buitengebied’ middels een raadsinformatiebrief.

 2. In te stemmen met de teksten voor de website en deze te publiceren.


2.*

C.L. Jonkers

Ontwerp bestemmingsplan Heeswijk 109A

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Heeswijk 109A Montfoort (NL.IMRO.0335.BPheeswijk 109A-ON01);

 2. Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie d.d. 7-4-2023 geen milieueffectrapportage voor het plan op te stellen (art. 7.17 Wet milieubeheer);

 3. Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen;

 4. Het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage te leggen gedurende de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt;

 5. Een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer te sluiten;

 6. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan de zakelijke inhoud van de met de initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst ter inzage te leggen;

 7. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.

3.

C.L. Jonkers

Uitbreidingslocatie De Bleek - Anterieure Overeenkomst met 4 particuliere eigenaren Beneden Kerkweg

Het college besluit.

 1. Kennis te nemen van de anterieure overeenkomsten met particuliere eigenaren langs de Beneden Kerkweg;

 2. Medewerking te verlenen aan de bouwplannen door het aangaan van de anterieure overeenkomsten;

 3. Wethouder Jonkers te mandateren de overeenkomsten namens het college te ondertekenen.


4.*

W. van Wikselaar

GVR Verordening Wijk 02, 23-09-35-30

Het college besluit de verordening op de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 02, 23-09-35-30, Montfoort, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).


5.*

W. van Wikselaar

GVR Verordening Wijk 01, 23-09-34-30

Het college besluit de verordening op de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 01, 23-09-34-30, Montfoort, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).6.*

W. van Wikselaar

GVR Verordening Wijk 00, 23-09-33-30

Het college besluit de verordening op de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 00, 23-09-33-30, Montfoort, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).7.*

W. van Wikselaar

GVR Verordening Wijk 00, 23-09-30-30

Het college besluit de verordening op de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 00, 23-09-30-30, Montfoort, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).8.*

W. van Wikselaar

GVR Bekostigingsbesluit [W.W.] Wijk 02, 23-09-35-30, Montfoort

Het college besluit het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 02, 23-09-35-30, Montfoort, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).


9.*

W. van Wikselaar

GVR Bekostigingsbesluit [W.W.] Wijk 01, 23-09-34-30, Montfoort

Het college besluit het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 01, 23-09-34-30, Montfoort, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).


10.*

W. van Wikselaar

GVR Bekostigingsbesluit [W.W.] Wijk 00, 23-09-33-30, Montfoort

Het college besluit het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 00, 23-09-33-30, Montfoort, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).11.*

W. van Wikselaar

GVR Bekostigingsbesluit [W.W.] Wijk 00, 23-09-30-30, Montfoort

Het college besluit het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting [W.W.] Wijk 00, 23-09-30-30, Montfoort, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Onder voorwaarde dat uitvoering geschiedt bij instemming door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).


12.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Raadsvoorstel flexwoningen; voortgang en locaties

Het college besluit kennis te nemen van het raadsvoorstel “Flexwoningen; voortgang en locaties” en dit voor te leggen in de raadsvergadering van 25 september 2023.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2