Openbare besluitenlijst 2 oktober 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 2 oktober 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

Besluit om het zebrapad nabij Antoniushof niet aan te brengen.

Het college besluit om het zebrapad op de Hofstraat nabij de Antoniushof niet aan te brengen en daarmee af te wijken van de in december 2022 aangenomen motie met betrekking tot de aanleg van dit zebrapad. Het college informeert de raad hierover via een raadsinformatiebrief.


2.*

C. van Dalen

SPUK verstrekken Bibliotheek

Het college besluit de raad te informeren over de toekenning van de Specifieke Uitkering Bibliotheken door het rijk, door middel van een raadsinformatiebrief.


3.

W. van Wikselaar

Budgethoudersregeling 2023 en het treasurystatuut 2023

Het college besluit de budgethoudersregeling 2023 en het treasurystatuut 2023 vast te stellen.


4.*

W. van Wikselaar

Begroting 2024

Het college besluit in te stemmen met de basisbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.


5.*

C. van Dalen

Buitensportaccommodatiebeleid

Het college stelt de raad voor:

1. Het buitensportaccommodatiebeleid vast te stellen.

2. De financiële consequenties als gevolg van dit beleid te verwerken in de begroting vanaf 2025.

3. Eventuele voordelen, die ontstaan door zelfwerkzaamheid van de verenigingen, ten gunste van de desbetreffende vereniging te laten komen.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2