Openbare besluitenlijst 31 oktober 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 31 oktober 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

P.J. van Hartskamp – de Jong

W. van Wikselaar

Openen tweede BNG-rekening

Het college besluit voor het innen van de baatbelasting, binnen de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR), een aparte BNG-rekening te openen en de burgemeester daarvoor een aanvraagformulier te laten ondertekenen.


2.

C. van Dalen

Oprichting van een Vereniging van Eigenaren voor het Kindcentrum

Het college besluit:

1. In te stemmen om de huidige percelen waarop het Kindcentrum wordt gebouwd, samen te voegen;

2. In te stemmen met de nieuwe splitsing van de percelen;

3. In te stemmen met de splitsing in appartementsrechten conform de akte die gemaakt is en daarmee het zijn, en vormen, van een Vereniging Van Eigenaren (VVE) en het daarin deelnemen;

4. In te stemmen om het gebouw aan de Parklaan 4, 4A en 4B/Bovenkerkweg 74 beschikbaar te stellen aan de gebruikers, te weten Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!, Stichting Onderwijs Primair en Stichting Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart, op grond van artikel 103 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs conform de concept leveringsakte.


3.*

Wethouder A.P.M. van de Poll
Wethouder C. van Dalen

Voortgang borging inloophuis mensen met geheugenproblematiek, de huisvesting daarvan en de huisvesting van DoeMeeHuis en Bibliotheek

Het college besluit:

  1. De huisvestingsrichting, te weten het inloophuis voor mensen met beginnende geheugenproblematiek én het DoeMeeHuis op het adres Kasteelplein 4 en de bibliotheek op het adres Kasteelplein 7 vast te stellen:

  2. Een onderzoek te starten naar de gewenste verandering van inrichting/aanpassing van Kasteelplein 4; 

  3. De financiële bijdrage voor de huur van het Bakkershuis te verlengen tot en met 30 juni 2024;

  4. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.


4.*

C.L. Jonkers

W. van Wikselaar

Consultatieronde concept-Ontwikkelperspectief Groene Hart

Het college besluit in te stemmen met de gezamenlijke reactie van de Utrechtse gemeenten in het Groene Hart op het Ontwikkelperspectief 1.0 Groene Hart 2050 en de raad via een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte stellen.


5.

W. van Wikselaar

Green Deal bedrijventerreinen Montfoort en Linschoten

Het college besluit de Green Deal tussen het bedrijfsleven en de gemeente aan te gaan en vast te stellen en wethouder W. van Wikselaar te mandateren om de Green Deal op 2 november te ondertekenen, namens het college.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2