Openbare besluitenlijst 5 december 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 5 december 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

W. van Wikselaar

Aangaan nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Netwerk Water en Klimaat

Het college besluit:

1. De samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water en Klimaat 2024 - 2027 vast te stellen;

2. Wethouder Van Wikselaar te mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Montfoort te ondertekenen;

3. De verhoging van de deelnemersbijdrage mee te nemen in de begroting.


2.*

C.L. Jonkers

Actualisatie AERIUS-berekeningen voor bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan naast 1, Montfoort’

Het college informeert de raad via een raadsinformatiebrief dat er nieuwe AERIUS-berekeningen zijn toegevoegd aan het

vastgestelde bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan naast 1, Montfoort’.


3.*

C.L. Jonkers

Principeverzoek loods Willeskop 73b

Het college besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan het slopen van de bedrijfswoning en realiseren van een loods op het perceel Willeskop 73b, met dien verstande dat:

a. Hiervoor een omgevingsvergunning zal moeten worden aangevraagd;

b. Er in de omgevingsvergunning wordt vastgelegd dat het gebruik van de loods enkel is toegestaan voor muskusrattenbeheer, waterschapsactiviteiten of een nutsvoorziening.

2. Dit principebesluit aan de initiatiefnemer mede te delen door middel van een brief;

3. De gemeenteraad over dit principebesluit te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.


4.*

C.L. Jonkers

Ontwerp Reparatieplan Willeskop 85b Montfoort

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Willeskop 85b Montfoort’

(NL.IMRO.0335.Rep1eherzWilleskop- van de gemeente Montfoort);

2. Het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, voor zes weken ter inzage te leggen.

3. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.


5.*

C.L. Jonkers

Ontwerp bestemmingsplan Knollemanshoek 8/8A

Het college besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Knollemanshoek 8 en 8A Montfoort met bijbehorende

bijlagen (NL.IMRO.0335.BPknollemanshoek 8 en 8a-ON01);

2. Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie geen milieueffectrapportage voor het plan op te stellen (art. 7.17 Wet milieubeheer);

3. Het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen;

4. Met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten;

5. De zakelijke beschrijving van de met de initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst bekend te maken en

ter inzage te leggen zodra deze is getekend;

6. Geen voorstel aan de raad te doen tot vaststelling van het bestemmingsplan wanneer (a) er geen anterieure

overeenkomst wordt gesloten, of (b) het voor de gemeente niet langer mogelijk is de zakelijke beschrijving van deze overeenkomst voor 1 januari 2024 bekend te maken, waardoor deze niet voor die datum ter inzage kan worden gelegd;

7. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.


6.

W. van Wikselaar

Vaststellen uitvoeringsprogramma 2024 OdrU

Het college besluit in te stemmen met het OdrU uitvoeringsplan 2024 en de uitvoerings- overeenkomst 2024 met de OdrU aan te gaan.

7.

C. van Dalen

Capaciteit grote zaal in de Vaart

Het college besluit:

1. Tot intrekken van beslispunt 4 om ook na COVID-19 maximaal 70 personen toe te laten in de grote zaal van de Vaart en daarmee af te wijken van de gebruikersmelding, van het collegevoorstel met zaaknummer 936154;

2. Om 131 personen in de grote zaal van de Vaart toe te laten.


8.*

C. van Dalen

A.M. van der Poll

Proces SWOM; modules subsidie, inloophuis en huisvesting

Het college besluit:

1. De nieuwe subsidiemodule ‘inloophuis voor mensen met beginnende geheugen- problematiek’ te concretiseren;

2. Huisvesting van dit inloophuis vervolgens te bepalen en daarbij zowel de locaties Kasteelplein 4 als de huidige locatie van Het Bakkershuis te betrekken;

3. De raad over bovenstaande met een raadsinformatiebrief te informeren.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2