Openbare besluitenlijst 7 november 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 7 november 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C. van Dalen

(Her)benoeming RvT Stichting Onderwijs Primair

Het college besluit:

 1. De heer I. Bagci te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2027, voor zijn eerste termijn;

 2. Mevrouw W.M. Boerrigter te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 juni 2023 tot 1 juni 2027, voor haar tweede en laatste termijn;

 3. De heer B. Drost te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 juni 2023 tot 1 juni 2026, voor zijn tweede en laatste termijn;

 4. De heer M.B. Frijlink te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 juni 2023 tot 1 juni 2026, voor zijn tweede en laatste termijn;

 5. Mevrouw K.A. Peters te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2025, voor haar eerste termijn;

 6. De heer J.W.A. van Riet te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 juni 2023 tot 1 juni 2025 voor zijn tweede en laatste termijn.


2.*

C. van Dalen

Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Montfoort 2024


Het college besluit de Erfgoedverordening gemeente Montfoort 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.


3.*

C.L. Jonkers

Verordening nadeelcompensatie Montfoort 2024

Het college besluit de Verordening nadeelcompensatie Montfoort 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.


4.*

C.L. Jonkers

Adviesrecht, uitgebreide procedure, participatieplicht en delegatie bevoegdheid Omgevingsplan onder de Omgevingswet

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de notitie “Adviesrecht gemeenteraad, toepassing uitgebreide procedure en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en delegatie bevoegdheid wijzigen van het Omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders”;

 2. Deze notitie met een raadsvoorstel voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.


5.*

C.L. Jonkers

Stand van zaken woningbouwprojecten nov 2023

Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de voortgang van de woningbouwprojecten.


6.*

W. van Wikselaar

Nota Grondbeleid gemeente Montfoort 2023

Het college stelt de raad voor de nota Grondbeleid 2014 in te trekken en de nota Grondbeleid 2023 vast te stellen.


7.*

W. van Wikselaar

Belastingverordeningen 2024

Het college stelt de raad voor de volgende belastingverordeningen 2024 vast te stellen:

 1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024;

 2. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2024;

b1. De tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2024 gelijk te houden aan het tarief van 2023 tot € 244,- voor eenpersoons- en € 398,- voor meerpersoonshuishoudens op basis van 100% kostendekkendheid;

b2. De tarieven van de reinigingsrechten voor 2024 gelijk te houden aan het tarief van 2023 tot € 245,- op basis van 100% kostendekkendheid;

 1. Verordening rioolheffing 2024;

c1. De rioolheffing te verhogen met 4% tot € 309,-;

 1. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024;

 2. Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024;

 3. Verordening marktgelden 2024;

 4. Legesverordening 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024.

8.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Toezichtbrief IBT informatiebeheer Montfoort 2021-2022

Het college besluit kennis te nemen van de beoordeling van de provincie inzake het interbestuurlijk toezicht informatiebeheer 2021-2022 en de raad te informeren via een raadsinformatiebrief.


9.*

W. van Wikselaar

(Ontwerp)kadernota 2025 OdrU en uurtarief 2024

Het college besluit:

 1. Het conceptraadsvoorstel en conceptzienswijze op de (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 vast te stellen;

 2. De conceptzienswijze na vaststelling naar de ODRU te sturen vooruitlopend op vaststelling door de raad op 11 december a.s.


10.*

C.L. Jonkers

Raadsvoorstel vaststellen Bestemmingsplan De Bleek Fase I

Het college stelt de raad voor om:

 1. 1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen De Bleek Fase I;

 2. 2. Het bestemmingsplan ‘De Bleek Fase I’ (NL.IMRO.0335.BPDeBleekfase1-VG01) gewijzigd vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


11.*

C.L. Jonkers

Raadsinformatiebrief voortgang project ‘Kindcentrum Montfoort’

Het college informeert de raad via een raadsinformatiebrief over de voortgang van het project ‘Kindcentrum Montfoort’.


12.*

C. van Dalen

Aslast-beperking Buitengebied

Het college besluit de ontvangen schriftelijke raadsvraag over het instellen van een aslast-beperking in het buitengebied te

beantwoorden middels een raadsinformatiebrief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2