Openbare besluitenlijst 11 juni 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 11 juni 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

P.J. van Hartskamp – de Jong

Koopovereenkomst IJsselveld 20/20A

Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de aankoopovereenkomst voor de percelen B2580 (IJsselveld 20) en B3322 (IJsselveld 20A) en burgemeester P.J. van Hartskamp-de Jong de aankoopovereenkomst te laten ondertekenen conform het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet.

2.*

C.L. Jonkers

Raadsinformatiebrief woningbouwinitiatief De Goederen/Laan van Overvliet, Linschoten

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het woningbouwinitiatief De Goederen/Laan van Overvliet, Linschoten door middel van een raadsinformatiebrief.

3.*

W. van Wikselaar

Raadsinformatiebrief meicirculaire 2024

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds;

2. De financiële gevolgen te betrekken bij de najaarsrapportage 2024 en de programmabegroting 2025;

3. De raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de gevolgen van deze circulaire en actuele stand van het financieel perspectief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2