Openbare besluitenlijst 13 februari 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

mevrouw M.A.C. Willems, loco-secretaris


B&W vergaderdatum: 13 februari 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

A.P.M. van de Poll

Aanvraag incidentele subsidie Epic Youth

Het college besluit een incidentele subsidie van € 2.000,- aan Epic Youth toe te wijzen vanuit het incidentele subsidiebudget programma 5 met de voorwaarde dat jongerenwerkers actief zijn aangehaakt.

2.*

C.L. Jonkers

C. van Dalen

Beantwoording drie raadsvragen VVD-fractie

Het college beantwoordt drie schriftelijke raadsvragen van de VVD in een raadsinformatiebrief.

3.

C.L. Jonkers

Bovenkerkweg 80 - bezwaar tegen omgevingsvergunning voor sirenemast + antenne

Het college besluit:

1. Het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaande sirenemast plus het daarin plaatsen van een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie nabij de Bovenkerkweg 80 in Montfoort, gegrond te verklaren;

2. Het primaire besluit te herroepen en in te trekken;

3. Een nieuw besluit te nemen inhoudende het verlenen van een omgevingsvergunning voor een sirenemast en een antenne-installatie op een alternatieve locatie;

4. De incidentele baat van € 8.500 ten gunste te brengen op het budget van bouw-, woning- en welstandstoezicht. Dit wordt gemeld in de voorjaarsrapportage 2024 en de begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

4.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

C.L. Jonkers

Toekomstbestendige, vitale en levendige kernen

Het college besluit:

1. Een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 om samen met de Koersgroep Recreatie & Toerisme projecten te realiseren en dit budget te verdelen over 3 jaar vanaf 2024 tlm 2026, ter hoogte van jaarlijks

20.000,-

2.Deze jaarlijkse kosten ten laste te brengen van het verwachte begrotingssaldi voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

3. Deze jaarlijkse kosten ten laste te brengen van het verwachte begrotingssaldi voor de jaren 2024, 2025 en 2026, en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

5.*

C. van Dalen

Raadsinformatiebrief IPVA Brede SPUK & Vitaliteitsakkoord III

Het college besluit:

1. De gemeenteraad te informeren over het Integraal Plan Van Aanpak met betrekking tot de Brede SPUK-regeling middels een raadsinformatiebrief.

2. De gemeenteraad te informeren over de herijking van het Vitaliteitsakkoord middels een raadsinformatiebrief

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.



Afbeelding 2