Openbare besluitenlijst 16 januari 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 16 januari 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

W. van Wikselaar

Nota Grondprijsbeleid 2024

Het college besluit:

1. De nota Grondprijsbeleid 2024 vast te stellen;

2. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief;

3. De nota Grondprijsbeleid 2023 in te trekken.

2.

C. van Dalen

Addendum Calmotivation

Het college stemt in met het 2e addendum op tijdelijke ingebruikgeving gedeelte gebouw aan J. Barneveldstraat 24 te Linschoten aan Calmotivation.

3.*

W. van Wikselaar

Zienswijze wijzigingsvoorstel GR BSR 2024

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de GR BSR en geen zienswijze in te dienen en het dagelijks bestuur van de BSR middels een uitgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

4.*

W. van Wikselaar

Start fusietraject ODRU - RUDU

Het college informeert de raad middels een raadsinformatiebrief over het fusietraject ODRU – RUDU

5.

W. van Wikselaar

Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2023

Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de gevolgen van deze circulaire en actuele stand van het financieel perspectief 2023 – 2027. En besluit de financiële gevolgen over 2023 te betrekken bij de jaarrekening 2023 en de financiële gevolgen voor 2024 en verder te betrekken bij de komende Voorjaarsrapportage 2024.

6.

C. van Dalen

Verkoop gemeentegrond Hofdijk 11

Het college besluit tot verkoop van gemeentegrond aan de Hofdijk 11.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2