Openbare besluitenlijst 19 maart 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 19 maart 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

W. van Wikselaar

Financiële verordening 212 gemeente Montfoort 2024

Het college stelt de raad voor:

1. De financiële verordening gemeente Montfoort 2023 in te trekken;

2. De financiële verordening gemeente Montfoort 2024 vast te stellen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023;

3. De verantwoordingsgrens op 1% vast te stellen;

4. De rapportagegrens op € 25.000,- vast te stellen;

5. De volgende zeven begrotingsafwijkingen als ‘acceptabel’ aan te laten merken:

a) Hogere uitgaven die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet;

b) Hogere en lagere uitgaven bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding;

c) Hogere uitgaven in de jaarschijf betreffende activiteiten van een meerjarig-investeringsplan of beheerplan die niet leiden tot een overschrijding van de totale uitgaven van het investeringsplan of beheerplan;

d) Overschrijdingen van lasten betreffende activiteiten welke achteraf, na het moment dat er geen begrotingswijziging meer kan worden vastgesteld, als onrechtmatig moeten worden beschouwd doordat deze niet eerder bekend waren;

e) Overschrijding van de baten:

Voorbeeld: Als we meer geld ontvangen vanuit bijvoorbeeld het gemeentefonds dan is dit geen verwijtbaar handelen en daarmee acceptabel;

f) Onderschrijding van de baten:

Voorbeeld: Als we minder geld binnenhalen dan begroot doordat bijvoorbeeld bouwleges door marktontwikkelingen achter blijven bij begroting dan is dit geen verwijtbaar handelen en daarmee acceptabel;

g) Onderschrijding van de uitgaven:

Voorbeeld: Als er minder geld wordt uitgegeven doordat er schaarste op de markt is en we minder personeel en bedrijven kunnen inzetten om opdrachten uit te voeren is dit geen verwijtbaar handelen en daarmee acceptabel.


2.*

W. van Wikselaar

het controleprotocol 2023 – 2026 en Normenkader 2023

Het college besluit:

1. Het normenkader 2023 vast te stellen voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 en ter kennis brengen aan de raad;

2. Het controleprotocol 2023 – 2026 ter vaststelling voor te leggen aan de raad en het voorgaande controleprotocol in te trekken.

3.*

C.L. Jonkers

Achtervangovereenkomst WSW

Het college besluit:

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024, waarbij:

a. De nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt;

b. De nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021;

c. Een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;

d. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt;

2. In te stemmen met het verzenden van een rechtsgeldig ondertekende achtervangovereenkomst naar het WSW;

3. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over het besluit tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW door middel van een raadsinformatiebrief.

4.*

C. van Dalen

Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk

Het college stelt de raad voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk vast te stellen en na vaststelling door de gemeenteraad het ter kennis te brengen aan het bestuur van Ferm Werk.

5.*

C.L. Jonkers

W. van Wikselaar

VTH jaarverslag 2023 en uitvoeringsprogramma 2024

Het college stelt het jaarverslag VTH 2023 en uitvoeringsprogramma VTH 2024 voor de milieu- en bouwtaken vast en informeert de gemeenteraad hierover door middel van een raadsinformatiebrief.

6.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Raadsinformatiebrief inzake criminaliteitscijfers 2023 en activiteiten veiligheid 2024

Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief inzake criminaliteitscijfers 2023 en activiteiten 2024

7.*

W. van Wikselaar

Concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024 en concept begroting 2025 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023 en geen zienswijze in te dienen over de concept begrotingswijziging 2024 en concept begroting 2025 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU).

8.*

C.L. Jonkers

Vastellen bestemmingsplan ’15 extra parkeerplaatsen Joop Westerweelstraat’

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ’15 extra parkeerplaatsen Joop Westerweelstraat’ ongewijzigd vast te stellen.

9.*

C.L. Jonkers

Vaststellen bestemmingsplan Park Rapijnen, Linschoten

Het college stelt de raad voor om:

1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen Park Rapijnen;

2. Het bestemmingsplan ‘Park Rapijnen, Linschoten’ (NL.IMRO.0335.BPParkRapijnen-VGO1) gewijzigd vast te stellen;

3. Het beeldkwaliteitsplan Park Rapijnen vast te stellen als toetsingskader voor redelijke eisen van welstand;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

10.*

W. van Wikselaar

Transitievisie Warmte

Het college besluit de transitievisie Warmte voor te leggen aan de raad met het verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken, op uiterlijk 22 april a.s. en na ontvangst van eventuele wensen en bedenkingen de transitievisie definitief vast te stellen in een collegevergadering.


11.

C. van Dalen

Instemmen inkoopstrategie asfaltonderhoud

Het college besluit akkoord te gaan met de inkoopstrategie voor een nieuwe raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen.

12.*

A.P.M. van de Poll

Inloophuis

Het college stelt de raad voor:

1: Het toevoegen van een gemeentelijke activiteit in het sociaal domein voor de specifieke groep mensen met beginnende geheugenproblematiek en deze door de SWOM laten uitvoeren middels een inloophuis conform een vastgestelde opdrachtomschrijving;

2: Het inloophuis in principe te huisvesten op de huidige locatie voor een periode van vijf jaar (2025-2029). Na drie jaar een evaluatie uit te voeren over het gehele concept. Deze evaluatie te gebruiken voor de besluitvorming ten behoeve van de inhoudelijke opdrachtverstrekking en/of huisvesting na 2029;

3: Voor het borgen van het inloophuis een bedrag van € 38.450 vanaf 2025 toe te voegen aan de huidige subsidie voor de SWOM en bij het vaststellen van de begroting 2025 het subsidieplafond vast te stellen inclusief deze hogere subsidie;

4: Dat bedrag deels te dekken vanuit incidentele IZA middelen en deels vanuit de cliëntgebonden kosten begeleiding Wmo.

13.*

C.L. Jonkers

Plan van aanpak VAB-visie

Het college stelt de raad voor om de VAB-visie vast te stellen en het college van B&W op te dragen om uitvoering te geven aan de vervolgacties zoals in de uitvoeringsparagraaf van het beleidsstuk gedefinieerd.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2