Openbare besluitenlijst 20 februari 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 20 februari 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

W. van Wikselaar

Definitief besluit college

wijziging gemeenschappelijke regeling ODRU

Het college besluit definitief in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht en dit besluit ter kennisgeving te brengen van het dagelijks bestuur van de OdrU via een brief.

2.

C.L. Jonkers

Ereprijshof 16 - bezwaar tegen omgevingsvergunning serre

Het college besluit het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een serre aan Ereprijshof 16 in Montfoort ontvankelijk en gegrond te verklaren en het primaire besluit namelijk de verleende omgevingsvergunning aan te vullen en in stand te laten.


Afbeelding 2