Openbare besluitenlijst 23 januari 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 23 januari 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C.L. Jonkers

Principeverzoek herbouw (tweede) agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning, Mastwijkerdijk 45

Het college besluit geen medewerking te verlenen aan de herbouw van de tweede agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning op het perceel Mastwijkerdijk 45 in Montfoort. Dit principebesluit wordt aan de initiatiefnemer mede gedeeld door middel van een brief.

2.

W. van Wikselaar

Aanvulling aanwijzingsbesluit heffings – en invorderingsambtenaar

Het college besluit om het ´aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar’ vast te stellen en de heffingsambtenaar en diens plaatvervanger aan te wijzen als bevoegd ambtenaar om de Vaststellingsovereenkomsten inzake de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling te ondertekenen.

3.

C. van Dalen

Archeologiebeleid actualiseren

Het college besluit:

1. In te stemmen met de actualisering van het archeologiebeleid van gemeente Montfoort met als beoogd resultaat; een geactualiseerde archeologische verwachtingskaart en een daarop gebaseerde archeologische beleidskaart met een begeleidend rapport waarin archeologiebeleid is opgenomen;

2. Hiervoor beschikbaar te stellen eenmalig een bedrag van € 50.000,-;

3. Een bedrag van € 25.000,- te dekken door subsidie;

4. Een bedrag van € 25.000,- ten laste te brengen van het verwachte begrotingssaldo voor het jaar 2024;

5. Dit te melden in de Voorjaarsrapportage 2024 en daarmee de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

4.

W. van Wikselaar

Deelname Energie Diensten Centrum (EDC)

Het college besluit in te stemmen met de Concept Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum en wethouder W. van Wikselaar te machtigen om de definitieve samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

5.

C. van Dalen

Inkoop onderhoud openbaar groen 2024-2025

Het college besluit in te stemmen met de inkoopstrategie Maaien en knippen gewas 2024 – 2025 en na aanbesteding, het budget voor Maaien en Knippen gewas 2024 – 2025, bij de voorjaarsrapportage 2024 aan te passen onder Openbaar Groen.

6.*

C. van Dalen

A.P.M. van de Poll

Pilot collectieve financiering jeugdhulp in het speciaal onderwijs

Het college informeert de raad middels een raadsinformatiebrief over de pilot collectieve financiering jeugdhulp in het speciaal onderwijs.

7.

C.L. Jonkers

Cattenbroekerdijk 22A – nieuw besluit n.a.v. bezwaar tegen weigering toekennen huisnummer

Het college besluit:

1. Het bezwaar tegen de weigering het bestaande huisnummer 22A (aan de Cattenbroekerdijk in Linschoten) te verplaatsen naar het bijgebouw, gegrond te verklaren;

2. Het primaire besluit te herroepen;

3. Een nieuw besluit te nemen, inhoudende het toekennen van een nieuw huisnummer (22B) aan het betreffende bijgebouw.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.


Afbeelding 2