Openbare besluitenlijst 26 maart 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 26 maart 2024Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C. van Dalen

Gunningsadvies inkoop maaien en knippen openbaar groen 2024-2025

Het college besluit in te stemmen met het gunningsadvies en het maai- en knipwerk te gunnen aan Verhart Groen BV te Montfoort en het budget voor Maaien en Knippen gewas 2024 – 2025 bij de voorjaarsrapportage 2024 aan te passen onder Openbaar Groen.

2.

A.P.M. van de Poll

Bijdrage extra kosten leerlingenvervoer

Het college besluit met toepassing van de hardheidsclausule een bijdrage van € 200 per week te vergoeden als tegemoetkoming in de extra kosten eigen vervoer leerlingenvervoer voor maximaal de periode dat het kind verblijft bij De Wijde Wereld en deze bijdrage te dekken vanuit het budget leerlingenvervoer.

3.*

C. van Dalen

Nadere uitwerking Buitensportaccommodatiebeleid

Het college stelt de gemeenteraad voor:

1. Kennis te nemen van de (financiële) consequenties van het beleid en de beoogde zelfwerkzaamheid bij de betrokken verenigingen, besluiten uitvoering te geven aan het op 13 november 2023 vastgestelde Buitensportaccommodatiebeleid.

2. Bij verenigingen die sporten op niet-gemeentelijk eigendom de vergoeding van reguliere onderhoudskosten op 50% van de werkelijke onderhoudskosten te zetten.

3. De financiële consequenties als gevolg van dit beleid te verwerken in de gemeentelijke begroting vanaf 2025.

4. De gebruiksvergoedingen die de verenigingen betalen beschikbaar houden voor de betreffende accommodatie, conform het MJOP.

4.*

C.L. Jonkers

Flexwoningen De Bleek fase 2

Het college stelt de gemeenteraad voor:

1. In te stemmen met de realisatie van ca 40 flexwoningen in plangebied ‘De Bleek fase 2, onder voorwaarde dat het voldoet aan het beeldkwaliteitsplan van De Bleek;

2. Eénmalig beschikbaar te stellen een budget van € 130.000,- als bijdrage voor de meerkosten van het bouw- en woonrijp maken van de grond;

3. Eénmalig beschikbaar te stellen een budget van € 50.000,- voor projectbegeleiding en planbegeleidingskosten;

4. De budgetten ad 2 en 3 van in totaal € 180.000, - te dekken uit het begrotingssaldo 2024;

5. Beschikbaar te stellen een krediet van € 735.000,- voor de aankoop van bouwkavels;

6. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen;

7. Deze aankoop, afwijkend van het Treasurystatuut 2023, te financieren met projectfinanciering.

5.*

C.L. Jonkers

Aankoop percelen IJsselveld 20/20A

Het college stelt de raad voor:

1. Te besluiten, kennis genomen hebbende van de voorgenomen aankoop van percelen B2580 (IJsselveld 20) en B3322 (IJsselveld 20A), om geen wensen en bedenkingen tegen de voorgenomen aankoop aan het college kenbaar te maken;

2. Voor de aankoop voorwaardelijk een krediet van € 2.159.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten (alleen rente) van ca. € 64.770, - vanaf jaarschijf 2025 op te nemen in de begroting;

3. Deze aankoop, afwijkend van het Treasurystatuut 2023, te financieren met projectfinanciering;

4. De rentelasten en inkomsten die voortvloeien na het aankopen van percelen te melden in de eerstvolgende tussentijdse rapportage en daarmee de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2