Openbare besluitenlijst 28 mei 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


Afwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester


B&W vergaderdatum: 28 mei 2024Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

Vaststellen beeldkwaliteitsplan De Bleek

Het college besluit de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan De Bleek ter vaststelling aan te bieden.

2.

W. van Wikselaar

Programmaovereenkomst Meerjarige Collectieve Ontzorging (MCO) Programma

Het college besluit de

programmaovereenkomst MCO met de provincie en de deelnemende gemeenten aan te gaan en volmacht te verlenen aan wethouder Van Wikselaar om de Programmaovereenkomst MCO te ondertekenen.

3.

W. van Wikselaar

Subsidieregeling Meerjarige Collectieve Ontzorging (MCO) Programma

Het college besluit:

1. De subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Montfoort vast te stellen;

2. De operationeel directeur Winst uit je woning: Samen Inkopen B.V te mandateren de subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Montfoort namens de gemeente uit te voeren;

3. Het mandaatbesluit te tekenen.

4.*

C. van Dalen

Renovatie beschoeiing Vaartkade Zuidzijde Linschoten

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet van € 62.498,- excl. BTW beschikbaar te stellen voor het vervangen van beschoeiing aan de Vaartkade Zuidzijde te Linschoten;

2. De kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2025;

3. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen en de kapitaallasten vanaf jaarschijf 2025 op te nemen.

6.

C.L. Jonkers

Toepassen hardheidclausule Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen

Het college besluit tot het toepassen van hardheid, op basis van de hardheidsclausule van toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen gemeente Montfoort 2023 aan de twee aanvragers:

1. Om hun pro forma inschrijving om te zetten naar een volwaardige inschrijving;

2. Hen hiermee op de wachtlijst te plaatsen;

3. Hen voorrang te verlenen bij de toewijzing van woonwagenstandplaatsen in de nieuwbouw;

4. Met daarbij de kanttekening dat de hardheid pas geldt vanaf het moment van betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en vervalt op het moment van toewijzing van een standplaats of zodra niet tijdig verlengingskosten betaald worden.

7.

C. van Dalen

Actualisatie snippergroenbeleid

Het college besluit het snippergroenbeleid en de snippergroenkaart, d.d. april 2024, vast te stellen en het huidige beleid in te trekken.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2