Openbare besluitenlijst 2 april 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 2 april 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

C.L. Jonkers

ENSIA verantwoording 2023

Het college besluit:

1. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor DigiD en Suwinet;

2. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG, BGT en BRO;

3. In te stemmen met bijgevoegde schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht;

4. Geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring inclusief de bijlagen DigiD en Suwinet;

5. Geheimhouding op te leggen op het assurance rapport van de IT- auditor op grond van artikel 5.1, van de WOO, behalve de toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder;

6. In te stemmen met de raadsinformatiebrief, waarin de raad gevraagd wordt om kennis te nemen van de verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het jaar 2023;

7. De collegeverklaring te ondertekenen.

8. De Schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht Accoris Audit Services te ondertekenen;

9. De raadsinformatiebrief te ondertekenen.


2.

C.L. Jonkers

Keizerstraat 1-3, beslissing op bezwaren tegen verleende omgevingsvergunning

Het college besluit:

1. De drie bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning van 20 oktober 2023 voor het verbouwen van een woon-/winkelpand tot vijf appartementen en één winkelruimte op de locatie Keizerstraat 1, 3, 3A, 3B en Havenstraat 6 en 6a in Montfoort ontvankelijk te verklaren;

2. Eén bezwaar ongegrond en twee bezwaren gegrond te verklaren;

3. Het besluit van 20 oktober 2023 te herroepen.


3.*

C. van Dalen

Jaarrapportage Groene Hart Vitaal 2023

Het college neemt kennis van de Jaarrapportage Groene Hart Vitaal 2023 en besluit de raad te informeren over deze jaarrapportage middels een raadsinformatiebrief.


4.*

P.J. van Hartskamp- de Jong

Jaarverslag 2023 van de commissie bezwaarschriften gemeente Montfoort

Het college neemt kennis van het jaarverslag commissie bezwaarschriften gemeente Montfoort 2023 en besluit het jaarverslag commissie bezwaarschriften gemeente Montfoort 2023 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2