Openbare besluitenlijst 30 april 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

mevrouw M.A.C. Willems, loco-secretaris


Afwezig: de heer W. van Wikselaar

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 30 april 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

Vaststelling 2e herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012

Het college besluit de raad voor te stellen:

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en vooroverleg;

2. Het bestemmingsplan ‘2e herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012’ gewijzigd vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


2.*

W. van Wikselaar

Bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 – 2028 Omgevingsdienst regio Utrecht

Het college besluit de raad voor te stellen voor de eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 – 2028 Omgevingsdienst regio Utrecht geen zienswijze in te dienen.


3.*

C.L. Jonkers

Vaststelling bestemmingsplan Heeswijk 109A Montfoort en bijbehorend landschappelijk inrichtingsplan

Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan Heeswijk 109A Montfoort (NL.IMRO.0335.BPheeswijk109A-va01) en het bijbehorend landschappelijk inrichtingsplan d.d. 14-4-2023 ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.


4.*

C.L. Jonkers

Voortgang Julianalaan 7a

Het college besluit de raad te informeren over de voortgang van het project ‘Parkeren Binnenstad-west (Julianalaan)’ en het tijdelijk gebruik van perceel Julianalaan 7a, door middel van een raadsinformatiebrief.


5.*

W. van Wikselaar

Controleverordening gemeente Montfoort 2024 en normenkader 2023

Het college besluit de raad voor te stellen de controleverordening gemeente Montfoort 2003 in te trekken en de controleverordening gemeente Montfoort 2024 en het normenkader 2023 vast te stellen.


6.*

W. van Wikselaar

C. van Dalen

Schriftelijke vragen SGP, aanvullende vragen posters op glasbakken

Het college besluit de aanvullende vragen van de SGP te beantwoorden via een raadsinformatiebrief.

7.

P.J. van Hartskamp - de Jong

Vaststellen mandaatbesluit gemeente Montfoort 2024

Het college besluit het mandaatbesluit gemeente Montfoort 2024 met bijbehorend register vast te stellen overeenkomstig het conceptbesluit, waarbij de burgemeester dit binnen dit besluit doet voor haar bevoegdheden.


8.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Zienswijze voorlopige jaarstukken 2023 VRU

Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht en om geen zienswijze in te dienen. De VRU hierover te informeren door middel van een brief.


9.*

C. van Dalen

Begroting 2025 GR Ferm Werk, zienswijzen

Het college besluit de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de Begroting 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.


10.

C.L. Jonkers

Steenovenweg 16a- het matigen en verbeurdverklaren van de opgelegde last onder dwangsom voor bewoning zonder over een daartoe benodigde omgevingsvergunning te beschikken en het niet opleggen van een nieuwe last onder dwangsom.

Het college besluit:

1. Geen nieuwe last onder dwangsom op te leggen;

2. De verbeurde dwangsom van € 20.000 te matigen en 25% hiervan in te vorderen;

3. Een brief naar overtreder te versturen.

11.

C.L. Jonkers

Project: Park Rapijnen

Het college besluit:

1. Gelet op artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet, te besluiten tot het instellen van een rechtsgeding bij de kantonrechter inzake de onder Argumenten/Toelichting genoemde procedure alsmede alle (proces)handelingen te verrichten en beschikbare rechtsmiddelen en mogelijkheden daartoe aan te wenden die daartoe dienstig kunnen zijn.

2. Kennis te nemen van het vertegenwoordigingsbesluit op basis waarvan Wyn en Stael advocaten worden gemachtigd de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen, alle noodzakelijke proceshandelingen te verrichten, waaronder doch niet uitsluitend de daarvoor benodigde procedure te voeren, met inbegrip van het onder 1 gestelde, zulks met het recht van vervanging.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2